Rok 2013

Zarządzenie Nr 1/13 - w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 2/13 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie Nr 3/13 - w sprawie wprowadzenia cennika cen detalicznych na drewno obowiązujące na terenie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 4/13 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/13 - w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną

Zarządzenie Nr 6/13 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2012 r

Zarządzenie Nr 7/13 - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 8/13 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za budynki gospodarcze i garaże związane z lokalami mieszkalnymi

Zarządzenie Nr 9/13 - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 10/13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Centrum Integracji Społecznej

Zarządzenie Nr 11/13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Zarządzenie Nr 12/13 – w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 13/13 – w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 14/13 – w sprawie powołania komisji kontrolującej zgodność informacji zawartych we wnioskach o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu ze stanem faktycznym

Zarządzenie Nr 15/13 - w sprawie ustalenia zasad naboru wniosków dotyczących zbiórki zdemontowanego azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 16/13 - W sprawie powołania czasowej komisji przetargowej związanej zprzeprowadzeniem określonych czynności dla postępowania przetargowego pn.„ Remont drogi gminnej w nu Adamów-Potoczek Nr 010844 L" Numer sprawy: RIG 271.2.2013

Zarządzenie Nr 17/13 - W sprawie powołania komisji do zbadania sprawy z wniosku Pana Krzysztofa Juszczaka zam. 105A dot. odprowadzenia wody z działki Nr 1804 położonej we wsi Jacnia stanowiącej jego własność w związku z podwyższeniem terenu

Zarządzenie Nr 18/13 - w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie „Maluchy do przedszkola - wyrównanie szans edukacyjnych 3-4 latków z gminy Adamów

Zarządzenie Nr 19/13 - w sprawie powołania komisji do zbadania skutków ulewnego deszczu w dniu 09 czerwca br. w miejscowości Bondyrz

Zarządzenie Nr 20/13 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 22/13 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 23/13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami

Zarządzenie Nr 24/13 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie

Zarządzenie Nr 25/13 - w sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

Zarządzenie Nr 26/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 27/13 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 28/13 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 29/13 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 30/13 - w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 31/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 32/13 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 33/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 34/13 - w sprawie zmiany w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 35/13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarz Gminy

Zarządzenie Nr 36/13 - w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy

Zarządzenie Nr 37/2013 - w sprawie powierzenia Pani Marii Sak pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli

Zarządzenie Nr 38/13 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt.: „Maluchy do przedszkola - wyrównanie szans edukacyjnych 3,4 latków z gminy Adamów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zarządzenie Nr 39/13 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na planowane dostawy, usługi i roboty budowlane oraz nadania „Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej" w ramach realizacji projektu

Zarządzenie Nr 40/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 41/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 42/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 43/13 - w sprawie zamian w Zarządzeniu Nr 26/12 z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 44/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 45/13 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 48/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 49/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 50/13 - W sprawie powołania komisji do zbadania sprawy z wniosku Pani Celiny Kozioł zam.Szewnia Dolna 64 odnośnie podwyższenia terenu działki położonej w obrębie Szewnia Dolna przez Pana Dariusza Kiryluka zam.Zamość ul.Piłsudski

Zarządzenie Nr 51/13 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Zarządzenie Nr 52/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 53/13 - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych

Zarządzenie Nr 54/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 55/13 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 56/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 57/13 - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 58/13 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kontjednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 59/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 60/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 61/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 62/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 63/13 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 64/13 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 65 - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 66/13 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 67/13 - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania w zakresie - nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 68/13 - w sprawie zmiany wersji użytkowanego programu obsługującego system płacowy

Zarządzenie Nr 69/13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 70/13 - w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku

Zarządzenie Nr 71/13 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie

Zarządzenie Nr 72/2013 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie paliwa

Zarządzenie Nr 73/2013 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia kontroli kasy

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-04-22 09:14:21 | Data modyfikacji: 2014-09-09 14:44:11.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-22 09:14:21
Data modyfikacji: 2014-09-09 14:44:11
Opublikowane przez: piotr brach