Urząd Stanu Cywilnego

w Adamowie

Adres: Adamów 11b, 22-442 Adamów

pow.zamojski

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego

Elżbieta Kłyż – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Pokój nr 7, telefon: (084) 61 87 717

 

ZADANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów z terenu gminy Adamów;

 2. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego;

 3. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji oraz orzeczeń Sądu;

 4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / do zawarcia małżeństwa konkordatowego/;

 5. Wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego akt sporządzonych za granicą;

 6. Odtwarzanie treści aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi;

 7. Przyjmowanie zgłoszeń urodzenia lub zgonu, które nastąpiły na obszarze działania innego USC;

 8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;

 9. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień;

 10. Prostowanie akt stanu cywilnego;

 11. Przyjmowanie oświadczeń o;

  - wstąpieniu w związek małżeński,

- braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa,

- uznaniu dziecka,

- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia,

- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

12.Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk.


REJESTRACJA URODZEŃ

Podstawa prawna

art.38-46 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. Nr 36, poź.180 z póź.zmianami/

 

1. Urząd Stanu Cywilnego sporządza akty urodzeń dzieci urodzonych na terenie gminy Adamów.

2. Zgłoszenie urodzenia dziecka powinien dokonać osobiście ojciec lub matka dziecka w ciągu

14 dni od daty urodzenia dziecka.

3. Wymagane dokumenty:

a) dziecko urodzone z małżeństwa

- dowody osobiste rodziców dziecka

- odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli akt został sporządzony w innym Urzędzie Stanu

Cywilnego (do wglądu)

b) dziecko urodzone przez pannę

- dowód osobisty

c) dziecko urodzone przez rozwiedzioną

- dowód osobisty

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie, jeżeli akt sporządzony został w innym Urzędzie Stanu Cywilnego ( do wglądu)

d) dziecko urodzone przez wdowę

- dowód osobisty

- odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli akt został sporządzony w innym Urzędzie StanunCywilnego ( do wglądu)

Uwaga: dziecko nie posiadające ustalonego ojcostwa może być uznane przez ojca równocześnie ze sporządzeniem aktu urodzenia lub później.


Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz trzy odpisy wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktuzwolnione są z opłaty skarbowej.


ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW

Postawa prawna

art 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego / Dz.U. Nr 36, póź. 180 z póź. zmianami/

 

Małżeństwo zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

1.

►odpisy skrócone akt urodzeń, jeżeli akt urodzenia został sporządzony w innym USC,

►odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim i akt został sporządzony w innym USC,  

►odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest wdową lub wdowcem i akt zgonu został sporządzony w innym USC,

►dowody osobiste / do wglądu/

►pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / sporządzane w USC/

2.Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów wymienionych w pkt 1

3.Termin wymieniony w pkt.2 może być skrócony z ważnych względów.

 

Małżeństwo „Konkordatowe”

 1. Osoby zawierające małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi składaja duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa

 2. Zaświadczenie wymienione w pkt. 1 wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński

 3. Do wydania zaświadczenia osoby składają odpisy skrócone aktów urodzeń, dokumenty z ustania małżeństwa, jeśli któraś z osób pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, zpewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 4. Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wydania.

 

Opłaty

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84,00 zł

 

REJESTRACJA ZGONÓW

Podstawa prawna

art. 64-68 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. Nr 36 póź. 180 z późn. zmianami/

 1. Urząd Stanu Cywilnego sporządza akty zgonów osób zmarłych w Adamowie lub innej miejscowości z terenu gminy Adamów.

 2. Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

 3. Wymagane dokumenty:

  - karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon

  - dowód osobisty osoby zmarłej

  - dowód osobisty osoby zgłaszjacej zgon /do wglądu/


UWAGA

Sporządzenie aktu zgonu oraz trzy odpisy skrócone aktu zgonu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

WPISYWANIE AKT ZAGRANICZNYCH

 

Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego podlegają odpisy akt urodzeń, małżeństw, zgonów /orginały/Właściwy do wpisania aktu jest Urząd Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

► wniosek o wpisanie aktu do polskich ksiąg,

► odpis aktu zagranicznego podlegajacego wpisaniu,

► tłumaczenie odpisu przez tłumacza przysięgłego

 

Uwagi:

- przy wpisywaniu aktu urodzenia należy dołączyć odpis aktu małżeństwa rodziców

- przy wpisywaniu aktu małżeństwa należy dołączyć odpisy skrócone akt urodzeń

osób zawierających małżeństwo

- jeżeli wpisywany akt nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, należy dołączyć wniosek o uzupełnienie aktu o brakujące dane

Opłaty:

►decyzja dot. wpisania aktu 50,00 zł

►decyzja dot.uzupełnienia aktu lub sprostowania 39,00 zł   

 

 

ZMIANA, USTALENIE PISOWNI IMION I NAZWISK W TYBIE ADMINISTRACYJNYM


Podstawa prawna

ustawa z dnia 15 listopada 1956r o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. Z 1963r

Nr 59 poz.328 z późn.zmianami)


Wymagane dokumenty:

A) Dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim:

1) Wniosek o zmianę, ustalenie pisowni imienia i nazwiska wraz z uzasadnieniem (każdy ze współmałżonków składa odrębny wniosek z załącznikami)

2) Załączniki:

odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy

     • odpis skrócony aktu małżeństwa

     • odpisy zupełne aktów urodzeń małoletnich dzieci

     • zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka (jezeli wniosek dotyczy również dzieci małoletnich)

     • zgoda dziecka, które ukończyło 14 lat na zmianę nazwiska

B) Dotyczy osób pełnoletnich stanu wolnego:

1) Wniosek o zmianę, ustalenie pisowni imienia i nazwiska z uzasadnieniem

2) Załączniki:

- odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy ( w przypadku kawalera lub panny)

- odpis skrócony aktu urodzenia i odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

( w przypadku osób rozwiedzionych)

- odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka oraz odpis skrócony

aktu małżeństwa (w przypadku wdowców)

- odpisy zupełne aktów urodzeń dzieci małoletnich

- zgoda rodziców na zmianę nazwiska dziecka (jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągać na

małoletnie dziecko, chyba, że rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej albo rodzic

wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmiane nazwiska dziecka)

- zgoda dziecka na zmianę nazwiska (jeżeli jest objęte wnioskiem i ukończyło 14 lat)

C) Dotyczy małoletniego dziecka:

1)Wniosek o zmianę, ustalenie pisowni imienia i nazwiska złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego

2) Załączniki:

  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka

  • zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska (imienia) dziecka, chyba, że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska i imienia dziecka

  • odpis skrócony aktu małżeństwa matki, jeżeli wniosek dotyczy zmiany nazwiska dziecka na aktualne nazwisko matki

Opłaty:

  • za decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł

  • za decyzję w sprawie ustalenia pisowni imienia (nazwiska) – 22,00 zł

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Uwagi:

1) Z wnioskiem może wystapić tylko osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie lub nie posiadająca żadnej przynależności państwowej zamieszkała w Polsce na stałe

2) W sprawach z zakresu zmiany, ustalenia pisowni imion i nazwisk osób zameldowanych na terenie gminy Adamów, rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Adamowie.

3) Osoby, których ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały było na terenie gminy Adamów w chwili składania wniosku zamieszkuja za granicą, wniosek składają za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Wniosek o zmianę nazwiska i imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi wzgledami, takimi jak:

  • nazwisko lub imię jest ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,

  • nazwisko lub imię o brzmieniu niepolskim,

  • nazwisko posiada formę imienia,

  • jeżeli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko, na nazwisko którego od wielu lat używa.

5) Zgoda w sytuacjach wymaganych prawem wyrażana jest w formie oświadczenia przed urzędnikiem.6)Odpisy aktów stanu cywilnego składane są w sytuacji, gdy akty sporządzone są w innych Urzędach Stanu Cywilnego niz rozpatrywany wniosek.

 

OPŁATY

Opłaty skarbowe za czynności urzędowe i zaświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Adamowie

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225 poz.1635/

 

 • sporządzenie aktu małżeństwa 84,00 zł

 • sporządzenie odpisu zupełnego aktu 33,00 zł

 • sporządzenie odpisu skróconego aktu 22,00 zł

 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 38,00 zł

 • zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku 24,00 zł

 • pozostałe zaświadczenia 26,00 zł

 • decyzja dotycząca wpisania do ksiąg polskich treści aktu sporządzonego

  za granicą 50,00 zł

 • pozostałe decyzje wydawane w USC 39,00 zł

 • inne czynności urzędu stanu cywilnego 11,00 zł

   

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek urzędu:


Bank Spółdzielczy O/Adamów Nr 10 9639 0009 2002 0050 0122 0001

 

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołaczyć do wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2013-04-30 11:40:20 | Data modyfikacji: 2020-02-04 13:56:43.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 11:40:20
Data modyfikacji: 2020-02-04 13:56:43
Opublikowane przez: Piotr Brach