Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze Gminy Adamów

Jednostki pomocnicze Gminy Adamów - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i teren działania,
  2. organizację i zakres działania,
  3. zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał,
  4. zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  5. gospodarkę finansową sołectwa,
  6. nadzór na działalnością.

 

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja sołtysa, rady sołeckiej trwa 4 lata .

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje wójt i rada gminy.

Jednostki pomocnicze wybrane w 2019 r.

Jednostki pomocnicze wybrane w 2015 r.

 Jednostki pomocnicze.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-12 09:27:48 | Data modyfikacji: 2013-04-12 09:31:16.Uchwała Nr X_74_2003 w spr uchwalenia statutu sołectw Gminy Adamów

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 8 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 9 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 10 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 11 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 12 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 13 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 14 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 15 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 16 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 17 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

Załącznik Nr 18 do Uchwały RG Adamów nr X/74/2003

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:37:03 | Data modyfikacji: 2013-04-16 13:43:23.
Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:37:03
Data modyfikacji: 2013-04-16 13:43:23
Opublikowane przez: