2013 rok

Adamów 10.05.2013r

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy;

 1. ½ etatu pracownik socjalny, wykształcenie kierunkowe, w ramach zakresu obowiązków reintegracja społeczna
 2. 1 etat pracownik administracyjno-biurowy, wykształcenie wyższe, w ramach zakresu obowiązków prowadzenie spraw administracyjno biurowych CIS
 3. ¾ etatu instruktor zawodu - warsztat gastronomiczno-opiekuńczy, doświadczenie zawodowe w obszarach prowadzonych warsztatów, preferowane prawo jazdy kat. B
 4. ¾ etatu instruktor zawodu - warsztat rolno-leśny, doświadczenie zawodowe w obszarach prowadzonych warsztatów, preferowane prawo jazdy kat. B,T oraz uprawnienia koparko-ładowarki
 5. ¾ etatu instruktor zawodu - warsztat remontowo-budowlany, doświadczenie zawodowe w obszarach prowadzonych warsztatów, preferowane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia koparko-ładowarki


Wymagane dokumenty- podanie i CV należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów w terminie do 17.05.2013 roku do godz.15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-05-10 11:47:34.
Nabór na wolne stanowisko pracy Głowny Księgowy
CIS

Kierownik Centrum Integracji Społecznej

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Głównego Księgowego Centrum Integracji Społecznej


Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

1)posiada obywatelstwo polskie

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4) posiada nieposzlakowaną opinię

5) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości bądź ukończył średnią, policealną lub pomaturalna szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

7) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku księgowa/y CIS

8) znajomość przepisów ustaw w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy prawo pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

9) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań księgowa/y Centrum Integracji Społecznej


Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

1) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych i płacowych

2) dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu zadań

3) zdolność analitycznego myślenia


Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni

2) list motywacyjny

3) kopia lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni, bądź świadectwo ukończenia szkoły średniej, pomaturalnej lub policealnej,

4) kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy)

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o korzystaniu z pełni praw publicznych

7) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań księgowego Centrum Integracji Społecznej (w przypadku zatrudnienia wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia).


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynika z:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168.j.t.)

 4. Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054.j.t.)

 5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 6. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U z 2011 r. Nr 43 poz 225 z późn. zm.)

 7. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


i obejmuje przede wszystkim prowadzenie następujących spraw:

  1. Prowadzenie rachunkowości Centrum Integracji Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na:

  a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

  ► właściwy przebieg operacji gospodarczych,

  ►ochronę mienia będącego w posiadaniu CIS,

      ► sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu ksigowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

  ► terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

  ► ochronę mienia będącego w posiadaniu CIS oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

  ►prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

  2. Prowadzenie gospodarki finansowej CIS zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

  ► wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji CIS,

   ► zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez CIS,

   ► przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

   ► zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

  3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji CIS.

  4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

   ► wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

   ► wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych CIS,

   ► następnej kontroli operacji gospodarczych CIS stanowiących przedmiot księgowań.

  5. Opracowywanie sprawozdań finansowych, dokonywanie ich analizy oraz terminowe sporządzanie bilansu finansowego,

  6. Prowadzenie kasy CIS

  7. Systematyczne informowanie Kierownika CIS o sytuacji finansowej Centrum oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli dokumentów niezgodności z obowiązującymi przepisami lub naruszającymi ustalony obieg dokumentów.

  8. Rozliczanie podatku VAT

  9. Sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy

  10. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi pracowników CIS

  11. Księgowanie dokumentacji finansowej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowego Centrum Integracji Społecznej” w terminie do dnia 17 maja 2013 roku do godziny 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

KIEROWNIK CIS

/-/ Tomasz Kania

 

  

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:39:11.
 Zal nr 1- regulamin azbest.pdf

Opublikowane przez: | Autor: piotr nogas | Data wprowadzenia: 2013-03-06 08:18:26 | Data modyfikacji: 2013-03-06 08:21:31.
 regulamin azbest.pdf

Opublikowane przez: | Autor: piotr nogas | Data wprowadzenia: 2013-03-06 08:17:26 | Data modyfikacji: 2013-03-06 08:21:24.
USUWANIE AZBESTU

 

 


Adamów,
02.05.2013 r.


OGŁOSZENIE


Urząd
Gminy Adamów informuje, że z uwagi na konieczność zawarcia umowy
dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie na finansowanie usuwania wyrobów zawierających
azbest w 2013 r., wnioski o udzielenie pomocy w zadaniach związanych
z usuwaniem azbestu polegających na: demontażu, zabezpieczeniu,
przetransportowaniu na składowisko i unieszkodliwieniu pokryć
dachowych zawierających azbest, mogą być składane w
sekretariacie tut. Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 6 maja 2013 r.
 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła


 

 


Adamów, 04.03.2013 r.


OGŁOSZENIE


 


Urząd Gminy Adamów informuje, że od 11 marca 2013 r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu. O udzielenie pomocy mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania.


Wniosek wraz z załącznikami w celu rozpatrzenia należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Adamów 11b, 22 – 442 Adamów.


Regulamin udzielania pomocy wraz z wnioskiem dostępny jest w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Adamów.


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła 


 

 

Opublikowane przez: | Autor: piotr nogas | Data wprowadzenia: 2013-03-06 08:14:20 | Data modyfikacji: 2013-05-02 13:15:39.
Data wprowadzenia: 2013-03-06 08:14:20
Data modyfikacji: 2013-05-02 13:15:39
Autor: piotr nogas
Opublikowane przez: