PROJEKT ZMIANY STUDIUM

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZNNEGO GMINY ADAMÓW KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:15:32.
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY ADAMÓW


 o wyłożeniu do publicznego wglądu


 projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy Adamów


 Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), sporządzanego w oparciu o Uchwałę Nr X/73/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku oraz Uchwałę Nr X/74/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów  (przyjęte Uchwałą Nr II/3/2002 Rady Gminy Adamów z dnia 4 grudnia 2002 roku – ze zmianami).


 zawiadamiam


 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przedmiotowej zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: 10.02.2021 r. – 03.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,  w godzinach pracy Urzędu.


 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 25.02.2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Adamów o godz. 11:00.


 Projekt  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.adamow.gmina.pl .


 Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu przedmiotowej zmiany studium.


Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2021 r. do Wójta Gminy Adamów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: poczta@adamow.gmina.pl.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Adamów.


 Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-02-09 12:43:28 | Data modyfikacji: 2021-02-09 12:57:04.
Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY ADAMÓW

 o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), w związku z:

1)      Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,

2)      Uchwałą Nr X/76/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,

3)      Uchwałą Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów przedmiotowych planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach: 10.02.2021 r. – 03.03.2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach przedmiotowych planów miejscowych odbędzie się w dniu 25.02.2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Adamów o godz. 11:00.

Projekty przedmiotowych planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.adamow.gmina.pl.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowych projektach planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów  planów oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021 r. do Wójta Gminy Adamów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-02-09 12:50:25 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:01:28.

Zobacz:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów .  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów . 
Data wprowadzenia: 2021-02-09 12:50:25
Data modyfikacji: 2021-02-09 13:01:28
Opublikowane przez: Mariusz Wujec