Ogłoszenie wyników konkursu ofert

 Adamów, 14.01.2022 r.


OGŁOSZENIE


Wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 rok


Wójt Gminy Adamów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn.zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego.


W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na realizację zadania publicznego w 2022 roku, wpłynęła jedna oferta w dniu 10 stycznia 2022 r. na realizację zadania. Ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia. Oferta spełniła wymogi formalne. W związku z tym z Ludowym Klubem Sportowym Orion Stihl Jacnia zostanie podpisana umowa na kwotę 45 000 zł.


 Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz szykuła


 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2022-01-18 14:26:29 | Data modyfikacji: 2022-01-18 14:30:43.
Ogłoszenie wyników konkursu ofert

 Adamów, 14.01.2022 r.


OGŁOSZENIE


Wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 rok


Wójt Gminy Adamów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn.zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie 4 uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2022 r."


W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na realizację zadania publicznego w 2021 roku, wpłynęła jedna oferta na realizację w/w zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Oferta spełniła wymogi formalne. W związku z tym ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu zostanie podpisana umowa na kwotę 78 000,00 zł.


 Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2022-01-18 14:04:49 | Data modyfikacji: 2022-01-18 14:24:48.
Informacja

 


INFORMACJA


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarte konkursy ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2022 roku zadań w zakresie:


1. Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów


2. Pomocy społecznej: wspieranie aktywności lokalnej


zostały rozstrzygnięte.


Realizację zadań powierzono Spółdzielni Socjalnej Adamowianka. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości: na realizację zadania nr 1 - 40 000 zł; na realizację zadania nr 2 – 51 604 zł.


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:46:50 | Data modyfikacji: 2022-01-05 14:49:50.
Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art. 4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/212/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 20 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 2 listopada 2021 r. poz. 4421 z późn. zm.)


 Wójt Gminy Adamów


 OGŁASZA


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


I. Nazwa zadania:


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego


II. Wysokość środków na realizację zadania: 45 000,00 zł.


III. Zasady przyznania dotacji:


1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)


2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.


3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.


4. Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.


5. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.


IV. Termin i miejsce składania ofert:


1.Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.


2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).


3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.


4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:


a/ informację dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,


b/termin i miejsce realizacji zadania publicznego,


c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,


d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne


e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł


5. Do oferty należy dołączyć:


a)      aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezalenie od tego, kiedy został wydany) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)


b) statut


c) lista zawodników


5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.


V. Termin i warunki realizacji zadania:


1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.


2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.


3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.


4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 20%.


5. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).


6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:


1) wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,


2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,


3) Złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.


VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:


1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu składania ofert.


3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 


4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów


5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:


a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)


b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami


c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów


d/ przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania


e/zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów


f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta


g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,


6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:


a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania


b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,


c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,


d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,


e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,


d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych,


7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.


8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.


9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.


VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego


W 2020 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 40 000,00 zł.


W 2021 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 40 000,00 zł.


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


Klauzula informacyjna

Wzór oferty

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-16 13:03:48 | Data modyfikacji: 2021-12-16 13:13:56.
Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/212/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 20 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 2 listopada 2021 r. poz. 4421 z późn. zm.)


 Wójt Gminy Adamów


 OGŁASZA


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 


I. Rodzaj zadania:


Powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty, i wychowania pn. ” Dowożenie 4 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów uczęszczających do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w 2022 r.”


Uczniowie z miejscowości: Jacnia, Bondyrz, Feliksówka i  Boża Wola dowóz do: Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a,  SOS-W, ul. Śląska 45A,


II. Wysokość środków na realizację zadania: 78 000,00 zł.


III.  Zasady przyznania dotacji:


1.Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego;


2. W umowie  zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania według zapisów umowy, której wzór określono w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2057)


3.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu


4. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu rocznemu na druku sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2057)


5.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 20%.


IV. Termin i warunki realizacji zadania:


1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 


2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.


3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.


4.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 4 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.


5.  Zadanie powinno być realizowane zgodnie z umową.


6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, podmiot zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


V. Termin składania ofert:


1.Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2022 roku o godz.15.00 /decyduje data dostarczenia do urzędu/.


2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2057)


3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub  wysłane pocztą na w/w adres.


4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.


5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.


VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:


1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30  dni od upływu terminu składania ofert.


2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.


3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.


4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:


a/ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3;


b/ ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;


c/ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;


d/ w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy, uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;


e/uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;


f/ uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.


W 2021 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 74 000,00 zł.


W 2020 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 73 710,00  zł.


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

Klauzula informacyjna

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-16 12:43:16 | Data modyfikacji: 2021-12-16 12:56:09.
Otwarty konkurs ofert

 Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczanone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiagnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2022.

Wójt Gminy Adamów

działając na podstawie art. 221 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.), Uchwały Nr XX/165/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiagnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2021r. poz. 1884)

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania gminy w 2022r.:

"Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamówie"

I. Zasady przyznania dotacji:

1. Oferty mogą składać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są podmiotami zarejestrowanymi (zaewidencjowanymi)

 2. posiadają własny rachunek bankowy

 3. działaność statutowa podmiotu gwarantuje rzetelną realizację zleconego zadania

 4. zapewnią wkład własny rzeczowy lub finasowy w realizację oferowanego zadania.

2. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli na podstawie aktualnych pełnomocnictw. Do oferty należy dołączyć aktualny Statut z oświadczeniem podmiotu o jego zgodności ze stanem faktycznym w dniu złożenia oferty.

3. Otwarcia ofert na realizację powyższego zadania, ich rozpatrzenia i wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Adamów

4. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

 1. wysokość środków przewidzianych w budżecie na przyznawanie dotacji,

 2. znaczenie zadania dla gminy i korzyści płynące dla lokalnych społeczności w wyniku realizacji zadania,

 3. zgodność celów realizowanych zadań z celami statutowymi podmiotu relalizującego,

ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów na realizację zadania.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów

7. Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

8. Rozliczenie dotacji przez podmiot uprawniony nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

9. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2021r. do godz.15.00 w Urzędzie Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację w 2022r. zadania "Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów" (liczy się data wpływu do urzędu).

II. Zakres i forma realizacji zadania:

 1. utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Jacni, w tym koszenie przylegającego do niego zbocza

 2. utrzymanie porządku i czystości na plaży oraz wokół zbiornika w Jacni, w tym opróżnianie koszy na śmieci,

 3. utrzymanie czystości i porządku w wiacie Chata rybaka", w tym mycie toalet

 4. utrzymanie czystości i porządku w budynku "Centrum Aktywności i Integracji Społecznej w Adamowie" oraz na zewnatrz, w tym: koszenie trawy i zbieranie śmieci wokół budynku

 5. utrzymanie czystości i porządku przy tężni solankowej i na parkingu przy zbiorniku wodnym w Jacni

 6. usługa realizowana będzie poprzez zatrudnienie osoby na 1/2 etatu w okresach: od 01 stycznia 2022r. do 31 maja 2022r. oraz od 01 września 2022 roku do 31 grudnia 2022r. W okresie od 01czerwca 2022r do 31 sierpnia 2022r. usluga będzie realizowana przez zatrudnienie osoby na pełny etat.

 7. zakup środków czystości i drobnego sprzętu potrzebnego do realizacji w/w zadań,

 8. zpewnienie obsługi administracyjno-ksiegowej zadania

 9. na realizację zadania przeznacza się maksymalnie 40 000 zł

 10. termin wykonania zadania od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

III. Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono 18.000 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 84 6187711 lub w pok.Nr 2 w Urzędzie Gminy w Adamowie,

Ogłoszenie zamieszcz sie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie

 Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-10 14:52:20 | Data modyfikacji: 2021-12-10 14:53:44.
Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/212/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 20 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 2 listopada 2021r. poz.4421 z późn.zm.)

Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2022r. z zakresu pomocy społecznej: wspieranie aktywności lokalnej

II. Zasady przyznania dotacji:

1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów,

o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.)

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

4. Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

5. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

III. Termin i miejsce składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku o godz.15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.

2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.

4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:

a/ informację dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,

b/termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł

5. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

b) statut

6. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Rodzaj, zakres i formy realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej- wspieranie aktywności lokalnej:

1)udostępnianie pomieszczeń "Centrum Aktywności i Integracji Społecznej w Adamowie przez 20 godz. tygodniowo w okresie od dnia 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.,

2) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

3) udostępnianie, dbanie i odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

4) nadzór nad korzystaniem ze sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach Centrum oraz urządzeniami i altaną zlokalizowanymi na zewnątrz budynku

5)zgłaszanie usterek sprzętu

6) organizacja 5 imprez okolicznościowych, w tym: zakup materiałów, produktów i usług związanych
z organizacją imprez.

7) organizacja 6 warsztatów, w tym: zakup materiałów, produktów i usług związanych
z organizacją warsztatów.

8) na realizację zadania przeznacza się maksymalnie 51 604 zł

9) usługa będzie realizowana przez zatrudnienie osób do wykonania w/w czynności

VI. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane w okresie okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022r

3. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 20%.

6. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.,poz.869 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2019r. poz.351 z późn.zm.).

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) zapewnienia obsługi administracyjno-księgowej zadania

2) wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,

3) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,

4) Złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

VII. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów

5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)

b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami

c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów

d/ przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania

e/zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów

f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta

g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:

a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania

b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,

d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych,

7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.

8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.

9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

W 2021r na realizację zadania przeznaczono 24 500 zł

 

 Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-10 14:44:51 | Data modyfikacji: 2021-12-10 14:51:09.
Informacja

 

 INFORMACJA

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2021 roku zadań w zakresie:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja niekomercyjnych przedsięwzięć sportowych dla wszystkich, popularyzujących rozwój kultury fizycznej i zdrowy tryb życia
 2. Pomocy społecznej: działania integrujące pokolenia

został rozstrzygnięty.

Realizację zadań powierzono Spółdzielni Socjalnej Adamowianka. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości: na realizację zadania nr 1- 8500 zł; na realizację zadania nr 2 – 24 500 zł.

 Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-07-01 14:29:32 | Data modyfikacji: 2021-07-01 14:34:31.
Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 16 listopada 2020r. poz.5499 z późn.zm.)

Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2021r.:

I. Konkurs dotyczy zadań gminy w zakresach:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja niekomercyjnych przedsięwzięć sportowych dla wszystkich, popularyzujących rozwój kultury fizycznej i zdrowy tryb życia

2. Pomocy społecznej: działania integrujące pokolenia

II. Zasady przyznania dotacji:

1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.)

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

4. Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

5. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

III. Termin i miejsce składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz.15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.

2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.

4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:

a/ informację dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,

b/termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł

5. Do oferty należy dołączyć:

a)     aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezalenie od tego, kiedy został wydany) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

b) statut

6.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Rodzaj, zakres i formy realizacji zadań:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja nie komercyjnych przedsięwzięć sportowych dla wszystkich, popularyzujących rozwój kultury fizycznej i zdrowy tryb życia

1)     udostępnianie parku linowego w okresie od 01 lipca 2021 do 30 października 2021r.

2)     usługa będzie realizowana poprzez zatrudnienie osób do obsługi parku linowego przez  250 godzin w w/w okresie

3)     obsługa sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie parku linowego

4)     instruktaż klientów,

5)     nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

6)     ścisłe przestrzeganie zasad regulaminu parku linowego

7)     przeprowadzanie kontroli sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie parku

8)     ewakuacja i ratowanie osób z tras parku linowego

9)     pomoc w pokonywaniu tras osobom o niskim poziomie umiejętności

10)  bieżąca konserwacja urządzeń

11) dbanie o utrzymanie czystości i porządku w obrębie parku linowego, zakup środków do dezynfekcji

12) na realizację zadania przewiduje się maksymalnie 8500zł

2. Z zakresu pomocy społecznej- wspieranie aktywności lokalnej:

1)udostępnianie pomieszczeń "Centrum Aktywności i Integracji Społecznej w Adamowie przez 20 godz. tygodniowo w okresie od dnia 01 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

2) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

3) udostępnianie, dbanie i odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

4) nadzór nad korzystaniem ze sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach Centrum

oraz urządzeniami i altaną zlokalizowanymi na zewnątrz budynku

4) zgłaszanie usterek sprzętu

5) organizacja 6 imprez okolicznościowych

6) na realizację zadania przeznacza się maksymalnie 24 500 zł

7) usługa będzie realizowana przez zatrudnienie osób do wykonania w/w czynności

VI. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Zadanie Nr 1 powinno być zrealizowane w okresie okresie od 01 lipca 2021 do 30 października 2021r.
 2. Zadanie Nr 2 powinno być zrealizowane w okresie okresie od 01 lipca 2021 do 31 grudnia 2021r

3. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 20%.

6. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.,poz.869 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz.U. 2019r. poz.351 z późn.zm.).

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) zapewnienia obsługi administracyjno-księgowej zadania

2) wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,

3) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,

4) Złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

VII. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów

5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)

b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami

c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów

d/ przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania

e/zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów

f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta

g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:

a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania

b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,

d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych,

7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.

8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.

9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Klauzula informacyjna

Wzór oferty

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-06-07 21:58:02 | Data modyfikacji: 2021-06-07 22:00:51.
Informacja
 INFORMACJA

 Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą: ”Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów” został rozstrzygnięty.


Realizację zadania powierzono Spółdzielni socjalnej „Adamowianka”.


Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 18 000,00 zł. 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-05-28 08:04:52 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:11:07.
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczanone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiagnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2021.

 Wójt Gminy Adamów

działając na podstawie art. 221 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.),  Uchwały Nr XX/165/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiagnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych  (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2021r. poz. 1884)

 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania gminy w 2021r.:

"Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów"

 I. Zasady przyznania dotacji:

 1. Oferty mogą składać  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1) są podmiotami zarejestrowanymi (zaewidencjowanymi)
  2) posiadają własny rachunek bankowy
  3) działaność statutowa podmiotu gwarantuje rzetelną realizację zleconego zadania
  4) zapewnią wkład własny rzeczowy lub finasowy w realizację oferowanego zadania.
 2. Oferta  powinna być podpisana przez osoby uprawnione do składania  oświadczeń woli na podstawie aktualnych pełnomocnictw. Do oferty należy dołączyć aktualny Statut z oświadczeniem podmiotu o jego zgodności ze stanem faktycznym w dniu złożenia oferty.
 3. Otwarcia ofert na realizację powyższego zadania, ich rozpatrzenia i wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Adamów
 4. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
  1) wysokość środków przewidzianych w budżecie na przyznawanie dotacji,
  2) znaczenie zadania dla gminy i korzyści płynące dla lokalnych społeczności w wyniku realizacji zadania,
  3) zgodność celów realizowanych zadań z celami statutowymi podmiotu realizującego,
  ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów na realizację zadania.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów
 7. Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
 8. Rozliczenie dotacji przez podmiot uprawniony nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
 9. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację w 2021r. zadania "Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów" (liczy się data wpływu do  urzędu).

II. Zakres i forma realizacji zadania:

 1. utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Jacni, w tym koszenie przylegającego do niego zbocza
 2. utrzymanie porządku i czystości na plaży oraz wokół zbiornika w Jacni, w tym opróżnianie koszy na śmieci,
 3. utrzymanie czystości i porządku w wiacie Chata rybaka", w tym mycie toalet
 4. utrzymanie czystości i porządku w budynku "Centrum Aktywności i Integracji Społecznej w Adamowe" oraz na zewnatrz, w tym: koszenie trawy i zbieranie śmieci wokół budynku
 5. utrzymanie czystości i porządku przy tężni solankowej i na parkingu przy zbiorniku wodnym w Jacni
 6. usługa realizowana będzie poprzez zatrudnienie jednej osoby na 1/2 etatu
 7. zakup środków czystości i drobnego sprzętu potrzebnego do realizacji w/w zadań,
 8. zapewnienia obsługi administracyjno-księgowej zadania
 9. na realizację zadania przeznacza się maksymalnie 18.000 zł
 10. termin wykonania zadania od 01.06 2021 r. do 31.12.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 84 6187711 lub w pok.Nr 2 w Urzędzie Gminy w Adamowie.

Ogłoszenie zamieszcza sie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-05-13 13:50:08 | Data modyfikacji: 2021-05-13 14:24:25.
Informacja o wyborze oferty

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2021 roku zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego został rozstrzygnięty.

Realizację zadania powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu Orion Stihl Jacnia.
Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 40 000 zł. 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:56:15 | Data modyfikacji: 2021-04-15 14:57:11.
Otwarty konkurs ofert

 Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 16 listopada 2020r. poz.5499)


Wójt Gminy Adamów


OGŁASZA


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


I. Nazwa zadania:


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego


II. Wysokość środków na realizację zadania: 45 000,00 zł.


III. Zasady przyznania dotacji:


1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.)


2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.


3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.


4. Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.


5. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.


IV. Termin i miejsce składania ofert:


1.Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2021 roku o godz.15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.


2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).


3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.


4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:


a/ informację dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,


b/termin i miejsce realizacji zadania publicznego,


c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,


d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne


e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł


5. Do oferty należy dołączyć:


a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezalenie od tego, kiedy został wydany) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)


b) statut


c) lista zawodników


5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.


V. Termin i warunki realizacji zadania:


1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.


2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.


3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.


4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 20%.


5. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.,poz.869 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz.U. 2019r. poz.351 z późn.zm.).


6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:


1) wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,


2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,


3) Złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.


VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:


1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu składania ofert.


3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 


4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów


5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:


a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)


b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami


c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów


d/ przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania


e/zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów


f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta


g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,


6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:


a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania


b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,


c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,


d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,


e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,


d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych,


7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.


8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.


9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.


VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego


W 2019 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 40 000,00 zł


W 2020 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 40 000,00 zł.


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


Klauzula informacyjna

Wzór oferty

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:43:52 | Data modyfikacji: 2021-03-02 14:49:12.
Ogłoszenie

 Adamów, 05.02.2021r.


OGŁOSZENIE


Wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 rok


Wójt Gminy Adamów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn.zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2021 oraz wrzesień - grudzień 2021.


W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na realizację zadania publicznego w 2021 roku, wpłynęła jedna oferta w dniu 22 stycznia 2021 r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Oferta spełniła wymogi formalne. W związku z tym ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu zostanie podpisana umowa na kwotę 73 304,00 zł.


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:39:31 | Data modyfikacji: 2021-02-05 14:42:08.
Ogłoszenie

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 16 listopada 2020r. poz.5499)


Wójt Gminy Adamów


  OGŁASZA


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


 I. Rodzaj zadania:


Powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty, i wychowania pn.” Dowożenie 4 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów  do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku oraz wrzesień-grudzień 2021 roku”.


Uczniowie z miejscowości: Jacnia, Bondyrz, Feliksówka i  Boża Wola dowóz do: Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,


Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a,  SOS-W, ul. Śląska 45A,


II. Wysokość środków na realizację zadania: 74 000,00 zł.


III.  Zasady przyznania dotacji:


1.Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego;


2. W umowie  zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania według zapisów umowy, której wzór określono w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r.,  poz.2057)


3.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu


4. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu rocznemu na druku sprawozdania określonym w


Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r.,  poz.2057)


5.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 20%.


IV. Termin i warunki realizacji zadania:


1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 04.01.2021r. do 31.12.2021r. 


2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.


3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.


4.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 4 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.


5.  Zadanie powinno być realizowane zgodnie z umową.


6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, podmiot zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


V. Termin składania ofert:


1.Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2021 roku o godz.15.00 /decyduje data dostarczenia do urzędu/.


2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r.,  poz.2057)


3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub  wysłane pocztą na w/w adres.


4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.


5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.


VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:


1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 15  dni od upływu terminu składania ofert.


2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.


3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.


4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:


a/ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3;


b/ ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;


c/ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;


d/ w przypadku, o którym mowa w art.5 ust.4 pkt. 2 w/w ustawy, uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;


e/uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;


f/ uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.


W 2019 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 61 542,90 zł.


W 2020 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 73 710,00  zł.


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


Klauzula

Zaproszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:48:35 | Data modyfikacji: 2020-12-31 13:52:46.
Ogłoszenie

Adamów, 31.03.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 rok


Wójt Gminy Adamów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn.zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego”.

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na realizację zadania publicznego w 2020 roku, wpłynęła jedna oferta w dniu 11 marca 2020 r. na realizację zadania. Ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy „Orion Stihl” Jacnia. Oferta spełniła wymogi formalne. W związku z tym z Ludowym Klubem Sportowym w Jacni zostanie podpisana umowa na kwotę 40 000 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-04-01 14:41:18.
Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz.688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 13 grudnia 2019 r. poz. 7449)


Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego

II. Wysokość środków na realizację zadania: 45 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
 4. Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
  5. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 roku o godz. 15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.
 2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
 4. Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:
  a/ informację dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,
  b/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  c/ kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  d/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
  e/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł
 5. Do oferty należy dołączyć:
  a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  b) statut
  c) lista zawodników
 6. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.
 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 15%.
 5. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,poz.869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz.351 z późn. zm.).
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  1) wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
  2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,
  3) Złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów
 4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)
  b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami
  c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów
  d/ przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  e/zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów
  f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta
  g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
 5. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
  a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania
  b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,
  d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych,
 6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.
 7. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.
 8. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego

W 2018 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 45 000,00 zł
W 2019 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 40 000,00 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/mgr Dariusz Szykuła

Wzór oferty

ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSOBY DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:22:11.
Informacja


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2020 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Dowożenie 5 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku oraz wrzesień-grudzień 2020 roku został rozstrzygnięty. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 73 710,00 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:50:56.
Wójt Gminy Adamów OGŁASZA- otwarty konkurs
ofert dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w
ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz.688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 13 grudnia 2019r. poz. 7449)


Wójt Gminy Adamów


OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2
i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

I. Rodzaj zadania:
Powierzenie do realizacji publicznego z zakresu oświaty, i wychowania pn.” Dowożenie 5 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku oraz wrzesień-grudzień 2020 roku”.
Uczniowie z miejscowości: Jacnia, Bondyrz, Suchowola Kolonia, Feliksówka i Boża Wola dowóz do: Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a, SOS-W, ul. Śląska 45A,
II. Wysokość środków na realizację zadania: 74 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:
1.Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego;
2. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania według zapisów umowy, której wzór określono w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz.2057)
3.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
4. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu rocznemu na druku sprawozdania określonym w
Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz.2057)
5.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 15%.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 02.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 5 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.
5. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z umową.
6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, podmiot zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. Termin składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2020 roku o godz.15.00 /decyduje data dostarczenia do urzędu/.
2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz.2057)
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.
4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3;
b/ ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c/ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

d/ w przypadku, o którym mowa w art.5 ust.4 pkt. 2 w/w ustawy, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e/uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.


W 2018 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 60 169,20 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła


W 2019 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 61 542,90 zł.

 

Wójt Gminy Adamów
/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Klauzula informacyjna

Wskazanie osoby do pracy w komisji

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:44:29 | Data modyfikacji: 2020-01-02 14:45:52.
Ogłoszenie

Adamów, 05.03.2019r.

 

OGŁOSZENIE

Wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku


Wójt Gminy Adamów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego”.
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na realizację zadania publicznego w 2019 roku, wpłynęła w dniu 26 lutego 2019r. jedna oferta, złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Orion Stihl” Jacnia. Oferta spełniła wymogi formalne. Z Ludowym Klubem Sportowym w Jacni zostanie podpisana umowa na kwotę 40 000 zł.

 


Wójt Gminy Adamów

/-/mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:52:12.
Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz.450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/269/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 15 listopada 2018 r. poz. 5149)

 

Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego

II. Wysokość środków na realizację zadania: 45 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:
1.Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz.450 z późn.zm.)
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
4.Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
5.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa w dniu 26 lutego 2019 roku o godz.15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.
2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. /Dz. U. z 2018r. poz. 2057/.
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:
a/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b/termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł
f/deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 10%.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów
5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)
b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami
c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów
d/przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania
e/zdefiniowanie oczekiwanych efektów
f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta
g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania
b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,
d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.
8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.
9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego

W 2017 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 45 000,00 zł
W 2018 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 40 000,00 zł.

 


Wójt Gminy Adamów

/-/mgr Dariusz Szykuła

 

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

Wzór oferty

Wzór umowy

Sprawozdanie z wykonania zadania

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:35:20.
Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Adamów, 28.01.2019r.

 

OGŁOSZENIE

Wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 rok


Wójt Gminy Adamów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2019 oraz wrzesień - grudzień 2019.
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na realizację zadania publicznego w 2019 roku, wpłynęła jedna oferta w dniu 17 stycznia 2019r.na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Oferta spełniła wymogi formalne. W związku z powyższym ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu zostanie podpisana umowa na kwotę 61 542,90 zł.

Wójt Gminy Adamów

/-/mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:55:35.
Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz.450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/269/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 15 listopada 2018 r. poz. 5149)


Wójt Gminy Adamów


OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

I. Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku oraz wrzesień-grudzień 2019 roku:

 1. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Zamość,
 2. Jeden uczeń z miejscowości Bondyrz do Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość
 3. Jeden uczeń z miejscowości Boża Wola do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość
 4. Jeden uczeń z miejscowości Jacnia do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
 5. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola Kolonia do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

II. Wysokość środków na realizację zadania: 62 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
  a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
  b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
 2. Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
 3. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
 3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 4. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 5 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.
 5. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 roku o godz.15.00 /decyduje data dostarczenia do urzędu/
 2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. /Dz. U. z 2018r. poz. 2057/.
 3. Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
 4. Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
 5. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.
 4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
  b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W 2017 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 53 946,00 zł.

W 2018 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 60 169,20

 

Wójt Gminy Adamów

/-/mgr Dariusz Szykuła

 

ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSOBY DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wzór oferty

Wzór umowy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-12-28 12:54:13 | Data modyfikacji: 2018-12-28 13:00:17.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 26
października 2018 roku

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Adamów
z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Adamów.
2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
3) Konsultacje odbędą się w okresie od 26 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r.
w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.
4) Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Adamowie www.adamow.gmina.pl; wypełniony formularz można przekazać:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów,
b) drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu do urzędu po dniu 5 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane.
5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Adamów.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/mgr Dariusz Szykuła

W załączeniu:
1. Formularz konsultacji
2. Projekt Programu

 

Projekt programu 2019

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 12:51:12 | Data modyfikacji: 2018-10-26 12:53:59.
Informacja

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2018 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego został rozstrzygnięty.


Na konkurs wpłynęły dwie oferty: LZS Saturn II Suchowola i LKS Orion Stihl Jacnia. Ofertę Saturn II Suchowola odrzucono za względów formalnych.


Realizację zadania powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu Orion Stihl Jacnia. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 40 000,00 zł.


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:36:10.
Ogłoszenie

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.) oraz oraz Uchwały Nr XXIII/199/17 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 4934)

 

Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego

II. Wysokość środków na realizację zadania: 45 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn.zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
 4. Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 5. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 05 marca 2018 roku o godz.15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.
 2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/.
 3. Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
 4. Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:
  a/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  b/termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
  e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł
  f/deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 5. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia 2018r.do 31 grudnia 2018 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)
  b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami
  c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów
  d/przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  e/zdefiniowanie oczekiwanych efektów
  f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta
  g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
 6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
  a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania
  b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,
  d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.
 8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.
 9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego
W 2016 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 39 000,00 zł
W 2017 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 45 000,00 zł

 

Zaproszenie

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:40:42.
INFORMACJA


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2018 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2018 oraz wrzesień - grudzień 2018 został rozstrzygnięty. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 60 169,20 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:25:42.
Ogłoszenie

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/199/17 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 4934)


Wójt Gminy Adamów


OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

I. Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku oraz wrzesień-grudzień 2018 roku:
1. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola 86 do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Zamość,
2. Jeden uczeń z miejscowości Bondyrz 179/2 do Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość
3. Jeden uczeń z miejscowości Boża Wola 39a do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość
4. Jeden uczeń z miejscowości Jacnia131A do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
5. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola Kolonia 82 do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

II. Wysokość środków na realizację zadania: 60.200,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:
1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
3.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 5 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.
5. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.


V. Termin składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa 16 stycznia 2018 roku o godz.15.00 /decyduje data dostarczenia do urzędu/
2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r./Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/.
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.
4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.


W 2016 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 58 332,14 zł

W 2017 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 53 946,00 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Wzór oferty

 Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej-2017.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-12-22 14:19:40.
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w
sprawie „Przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Adamów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018

 


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Adamów
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Adamów.
2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
3) Konsultacje odbędą się w okresie od 10 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r.
w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.
4) Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Adamowie www.adamow.gmina.pl; wypełniony formularz można przekazać:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów,
b) drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu do urzędu po dniu 20 listopada 2017 r. nie będą rozpatrywane.
5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Adamów.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Formularz konsultacji

Projekt programu 2018

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:03:34 | Data modyfikacji: 2017-11-10 13:05:46.
Ogłoszenie

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/141/16 Rady Gminy Adamów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 4495)

 

Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego

II. Wysokość środków na realizację zadania: 45 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 j. t. z późn. zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
 4. Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 5. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 09 marca 2017 roku o godz.15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/.
 2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r./Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/.
 3. Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
 4. Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
f) aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
g) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,

5. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)
  b) możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami
  c) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów
  d) przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  e) zdefiniowanie oczekiwanych efektów
  f) zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta
  g) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
 6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
  a) możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania
  b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,
  d) planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  e) planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  f) ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.
 8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.
 9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego
W 2015 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 33 000,00 zł
W 2016 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 39 000,00 zł

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-15 08:15:42 | Data modyfikacji: 2017-02-15 08:23:35.
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/141/16 Rady Gminy Adamów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 4495)


Wójt Gminy Adamów


OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

I. Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku oraz wrzesień-grudzień 2017 roku:

 1. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola 86 do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Zamość,
 2. Jeden uczeń z miejscowości Bondyrz 179/2 do Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość
 3. Jeden uczeń z miejscowości Potoczek 12A do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość
 4. Jeden uczeń z miejscowości Boża Wola 39a do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość
 5. Jeden uczeń z miejscowości Jacnia131A do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
 6. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola Kolonia 82 do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

II. Wysokość środków na realizację zadania: 60.600,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
  a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
  b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
 2. Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
 3. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i obejmuje dni nauki szkolnej.
 2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
 3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 4. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 6 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.
 5. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.


V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa 09 stycznia 2017 roku o godz.15.00 /decyduje data dostarczenia do urzędu/
 2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r./Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/.
 3. Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
 4. Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
 5. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.
 4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
  b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W 2015 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 57 222,90 zł

W 2016 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 58 332,14 zł

 

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

Wzor oferty

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:00:02.
Informacja Wójta Gminy Adamów z dn.16 luty 2016

 

INFORMACJA


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2016 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2016 oraz wrzesień - grudzień 2016 został rozstrzygnięty. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 58 322,14 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/mgr Dariusz Szykuła

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:58:20 | Data modyfikacji: 2016-02-16 13:59:12.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/75/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 


Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego

II. Wysokość środków na realizację zadania: 39 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:
1.Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 j.t. z późn.zm.)
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
4.Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
5.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa w dniu 26 lutego 2016 roku o godz.15.00 /decyduje data złożenia do urzędu/
2.Oferty należy składać w formie pisemnej na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:
a/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
b/termin i miejsce realizacji zadania,
c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
f/aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
g./aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.
3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:
1. Złożone oferty podlegają otwarciu po dniu 26.02.2016 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
3. Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów
5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)
b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami
c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów
d/przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania
e/zdefiniowanie oczekiwanych efektów
f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta
g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania
b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,
d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.
8. Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.
9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego
W 2014 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 30000,00 zł
W 2015 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 33000,00 zł

 

 

 Dokumentacja dla konkursu

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:19:09 | Data modyfikacji: 2016-02-04 07:21:22.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/75/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016


Wójt Gminy Adamów


OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

I. Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2016 roku oraz wrzesień-grudzień 2016 roku:
-jeden uczeń z miejscowości Suchowola do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Zamość,
-jeden uczeń z miejscowości Bondyrz do Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość
-jeden uczeń z miejscowości Potoczek do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość
-jeden uczeń z miejscowości Boża Wola do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

II. Wysokość środków na realizację zadania: 60.000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:
1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
3.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 roku.
2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka.
5. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.


V. Termin składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2016 roku o godz.15.00 /decyduje data wpływu do urzędu/
2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.
4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W 2014 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 57427,65 zł
W 2015 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 57222,90 zł

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 Dokumentacja dla konkursu

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-12-23 12:30:41.
Informacja Wójt aGminy o rozstrzygnięciu
konkursu

INFORMACJA

 


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2015 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego został rozstrzygnięty.
Realizację zadania powierzono:
Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Saturn II” Suchowola i przyznano dotację w wysokości 2730,00zł.
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orion Stihl” Jacnia i przyznano dotację w wysokości 27270,00zł.

 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:27:15.
OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Adamów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego

II. Wysokość środków na realizację zadania: 30000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:
1.Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 j.t. z późn.zm.)
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
4.Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
5.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa w dniu 02 marca 2015 roku o godz.15.00 /decyduje data wpływu do urzędu/
2.Oferty należy składać w formie pisemnej na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:
a/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
b/termin i miejsce realizacji zadania,
c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
f/aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
g./aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,
h/sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2014 rok, jeśli taką działalność prowadził.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.
3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:
1.Złożone oferty podlegają otwarciu po dniu 02 marca 2015 r.
2.Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
3.Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów
5.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)
b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami
c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów
d/przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania
e/zdefiniowanie oczekiwanych efektów
f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta
g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
6.Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania
b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,
d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
7.Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.
8.Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.
9.Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego
W 2013 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 30000,00 zł
W 2014 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 30000,00 zł

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

DOKUMENTACJA dla konkursu

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-02-06 14:09:34.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

INFORMACJA


 Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2015 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2015 oraz wrzesień - grudzień 2015 został rozstrzygnięty. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 57222,90 zł.


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:21:59.
otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie
realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Adamów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

Wójt Gminy Adamów

 OGŁASZA

 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

I. Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2015 roku oraz wrzesień-grudzień 2015 roku:

-jeden uczeń z miejscowości Suchowola do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Zamość

-jeden uczeń z miejscowości Suchowola do ZSP nr 7, ul. Piłsudskiego 65, Zamość

-jeden uczeń z miejscowości Bondyrz do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

-jeden uczeń z miejscowości Bondyrz do Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość

-jeden uczeń z miejscowości Potoczek do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

-jeden uczeń z miejscowości Boża Wola do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

 

II. Wysokość środków na realizację zadania: 60000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:

a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,

b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu

3.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

4. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka.

5. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

V. Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2015 roku o godz.15.00 /decyduje data wpływu do urzędu/

2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/

3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.

4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.

5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.

4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,

b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W 2013 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 51266,07 zł

W 2014 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 57427,65 zł

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 Załączniki dla konkursu na rok 2015

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:53:43 | Data modyfikacji: 2015-01-07 12:56:12.
Otwarty konkurs ofert

INFORMACJA


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2014 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowania aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowania gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymania boiska sportowego został rozstrzygnięty.
Realizację zadania powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu Orion Stihl Jacnia.
Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 30 000,00 zł.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

______________________________________________________________________________

Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego

Wysokość środków na realizację zadania: 30000,00 zł.

II. Zasady przyznania dotacji:
1.Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
4.Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
5.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

III. Termin i miejsce składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa w dniu 07 lutego 2014 roku o godz.15.00 /decyduje data wpływu do urzędu/
2.Oferty należy składać w formie pisemnej na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególności:
a/szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
b/termin i miejsce realizacji zadania,
c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
f/aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
g/aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,
h/sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2013 rok, jeśli taką działalność prowadził.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.
3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:
1.Złożone oferty podlegają otwarciu po dniu 07 lutego 2014 r.
2.Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
3.Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów a także na stronie internetowej Gminy Adamów
5.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)
b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami
c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów
d/przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania
e/zdefiniowanie oczekiwanych efektów
f/zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta
g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania
b/przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c/proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,
d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
7.Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.
8.Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.
9.Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

VI. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:
W 2012 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 35000,00 zł
W 2013 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczył 30000,00 zł

 

Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-01-16 08:34:44 | Data modyfikacji: 2014-02-18 13:05:46.
Otwarty konkurs ofert.

INFORMACJA


 


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2014 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2014 oraz wrzesień – grudzień 2014 został rozstrzygnięty. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 57427,65 zł.


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


 


_________________________________________________________


Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


 


 


Wójt Gminy Adamów


OGŁASZA


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowaniaI. Nazwa zadania:Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku oraz wrzesień-grudzień 2014 roku:


-jeden uczeń z miejscowości Suchowola do Niepublicznego Gimnazjum „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Zamość


-jeden uczeń z miejscowości Suchowola do ZSP nr 7, ul. Piłsudskiego 65, Zamość


-dwóch uczniów z miejscowości Bondyrz do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość


-jeden uczeń z miejscowości Potoczek do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość


-jeden uczeń z miejscowości Boża Wola do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość


II. Wysokość środków na realizację zadania


: 61500,00 zł.


III. Zasady przyznania dotacji:


1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:


a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,


b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.


2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu


3.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.


 


IV. Termin i warunki realizacji zadania:


1.Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku.


2.Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.


3.Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.


4. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka.


5.Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.


V. Termin składania ofert:


1.Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2014 roku o godz.15.00 /decyduje data wpływu do urzędu/


2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/


3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.


4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.


5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.


VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:


1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.


2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.


3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.


4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:


a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,


b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,


c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,


d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.


VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.


W 2012 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 47455,86 zł


W 2013 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 51266,07 zł


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

Załącznik nr 1 - Oferta wzór

Załącznik nr 2 - Umowa wzór

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie wzór

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-12-19 13:39:19 | Data modyfikacji: 2014-01-16 07:35:02.
OTWARTY KONKURS OFERT

Działając na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXIV/143/12 Rady Gminy Adamów z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013


 


 


 


Wójt Gminy Adamów


 


OGŁASZA


 otwarty konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, prowadzących na terenie Gminy Adamów działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu


 


I. Nazwa zadania:


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego


 


Wysokość  środków na realizację zadania: 30.000 zł. Wysokość środków na realizację zadania w roku ubiegłym 35.000 zł.


 


II.  Zasady przyznania dotacji:


1.Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia  2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)


2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.


3.Warunkiem przekazania dotacji jest jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.


4.Gmina Adamów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej


podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną   i finansową oferenta.


 


III. Termin i miejsce składania ofert:


1.Termin składania ofert upływa w dniu 21 marca 2013 roku o godz.15.00 /decyduje data wpływu do urzędu/


2.Oferty należy składać w formie pisemnej  na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/


3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, 22-442 Adamów lub lub wysłane pocztą na w/w adres.


4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki, a w szczególnosci:


a/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,


b/termin i miejsce realizacji zadania,


c/kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,


d/informację o wcześniejszej działalności podmiotu skladajacego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,


e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,


f/aktualny statut podmiotu składającego ofertę,


g./aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składajacego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,


h/sprawozdanie finansowe i merytorycze z działalności podmiotu za 2012rok, jeśli taką działalność prowadził.


5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.


 


IV. Termin i warunki realizacji zadania:


1.Zadanie powinno być wykonane w  terminie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.


2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by objęło jak największą liczbę mieszkańców Gminy Adamów przy  zachowaniu bogatego zakresu rzeczowego zadania.


3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Adamów a Oferentem.


 


V. Zasady, tryb i kryteria  wyboru ofert:


1.Złożone oferty podlegają otwarciu po dniu 21 marca 2013r.


2.Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.


3.Decyzję o wyborze oferentów, wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 


4.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów


5.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:


a/spełnienie warunków formalnych (oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem)


b/możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi wymogami


c/rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczenia dotychczasowych zadań finansowych z budżetu Gminy Adamów


d/przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania


e/zdefiniowanie oczekiwanych efektów


f/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta


g/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,


6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:


a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania


b/przedstawioą kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,


c/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie,


d/planowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,


e/planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,


d/ocenę dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.


7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią firmową.


8.Ofertą powinna być wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienia obok poprawnego.


9. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.


 
 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:03:40.
otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów -na powierzenie
realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/143/12 Rady Gminy Adamów z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013Wójt Gminy Adamów

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


I. Nazwa zadania:

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku oraz wrzesień-grudzień 2013 roku:

-jeden uczeń z miejscowości Suchowola do Niepublicznego Gimnazjum „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,

-jeden uczeń z miejscowości Suchowola do ZSP nr 7, ul. Piłsudskiego 65,

-dwóch uczniów z miejscowości Bondyrz do SOS-W, ul. Śląska 45A,

-jeden uczeń z miejscowości Bondyrz do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7, ul. Asnyka 3

-jeden uczeń z miejscowości Potoczek do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7, ul. Asnyka 3

II. Wysokość środków na realizację zadania:58.000 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:

a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,

b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu

3.Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku.

2.Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3.Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

4. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka.

5.Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

V. Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2012 roku o godz.15.00 /decyduje data wpływu do urzędu/

2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/

3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.

4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.

5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów

4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,

b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W 2011 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 12.000 zł

W 2012 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 47.455,86 zł

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła


 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:35:01.
Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:35:01
Opublikowane przez: