Oferty pracy

Ogłoszenie - nabór kandydatów do pracy w
Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko
urzędnicze Podinspektor do spraw finansowych
gospodarki odpadami

Ogłoszenie nr 1/2017
Wójta Gminy Adamów
z dnia 10 lipca 2017 r.

Ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami.

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów

2. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

1. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.
6. Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach, o odpadach, ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o samorządzie gminnym.
7. Co najmniej roczny staż pracy w organach administracji publicznej, w tym preferowany staż pracy w referacie finansowym, księgowym lub podatkowym.
8. Znajomość aplikacji biurowych środowiska Windows.
9. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na stanowisku do spraw księgowo-podatkowych.

3. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

1. Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.
2. Odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.
3. Znajomość programu firmy Mikrobit w zakresie gospodarka odpadami oraz rozliczania opłat za zużycie wody
4. Znajomość programu podatkowego firmy Mikrobit.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynika z:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).
6. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).
8. Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). i obejmuje przede wszystkim prowadzenie następujących spraw:

1. Obsługa systemu do rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami wynikającego ze znowelizowanych przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach.
2. Przyjmowanie, weryfikacja oraz wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
3. Aktualizacja ewidencji nieruchomości wymaganej do obsługi systemu gospodarki odpadami.
4. Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu gospodarki odpadami z wykorzystaniem ustawy Ordynacja Podatkowa.
5. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Prowadzenie postępowań w zakresie ulg wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia).
7. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz postępowań dotyczących egzekucji zaległych należności poprzez wystawianie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych.
8. Kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Prowadzenie windykacji i egzekucji opłat.
10. Prowadzenie rachunkowości i księgowanie wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Prowadzenie ewidencji odbiorców wody.
12. Wystawianie faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.
13. Wystawianie wezwań do zapłaty oraz przedsądowych wezwań do zapłaty dotyczących rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.
14. Prowadzenie i załatwianie spraw mających wpływ na dochód gminy:
- przyjmowanie deklaracji od środków transportowych,
- prowadzenie dziennika wpłat nieprzypisanych w klasyfikacji budżetowej,
- sporządzanie sprawozdawczości i przeprowadzanie analiz okresowych z realizacji należności od środków transportowych,
- podejmowanie środków egzekucyjnych w sprawach nieuregulowania należności od środków transportowych, wystawianie tytułów wykonawczych i ich aktualizacja.
15. Prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
16. Sprawdzanie składanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej deklaracji pod względem formalnej poprawności, prawidłowej kwalifikacji przedmiotów opodatkowania, weryfikowanie danych z zapisami figurującymi w ewidencji gruntów i budynków.
17. Sporządzanie projektów decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku gdy podatnik nie złożył deklaracji albo nieprawidłowo wykazał wysokość zobowiązania.
18. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizacji dochodów, skutków ulg i zwolnień podatkowych oraz z zakresu pomocy publicznej od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
19. Kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
20. Bieżące załatwianie spraw interesantów.

5. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

1. Życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
5. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na stanowisku Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

6. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów pokój nr 5 w godz. 7.00 - 15.00 lub pocztą na adres Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku do godziny 15.00.

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne, oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Informacja o wyniku naboru

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu prowadzenia dalszego etapu naboru, a także technice jaka zostanie zastosowana. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.adamow.bip.gmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Adamów.

 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-07-10 13:41:06 | Data modyfikacji: 2017-07-10 13:49:44.
Data wprowadzenia: 2017-07-10 13:41:06
Data modyfikacji: 2017-07-10 13:49:44
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót