Oferty pracy

Ogłoszenie - nabór kandydatów do pracy w
Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko
urzędnicze Referent do spraw księgowo -
podatkowych

Ogłoszenie nr 1/2016
Wójta Gminy Adamów
z dnia 23 listopada 2016 r.

Ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw księgowo - podatkowych

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów

 

2. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

 1. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.
 6. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 7. Co najmniej roczny staż pracy w organach administracji publicznej, w tym preferowany staż pracy w referacie finansowym, księgowym lub podatkowym.
 8. Znajomość aplikacji biurowych środowiska Windows.
 9. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na stanowisku do spraw księgowo-podatkowych.

 

3. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 1. Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.
 2. Odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.
 3. Znajomość programu podatkowego firmy Mikrobit.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynika z:

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).
 6. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).
 7. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

i obejmuje przede wszystkim prowadzenie następujących spraw:

 1. Prowadzenie i załatwianie spraw mających wpływ na dochód gminy:
  - przyjmowanie deklaracji od środków transportowych,
  - prowadzenie dziennika wpłat nieprzypisanych w klasyfikacji budżetowej,
  - sporządzanie sprawozdawczości i przeprowadzanie analiz okresowych z realizacji należności od środków transportowych,
  - podejmowanie środków egzekucyjnych w sprawach nieuregulowania należności od środków transportowych, wystawianie tytułów wykonawczych i ich aktualizacja.
 2. Przygotowanie projektów uchwał w prawie:
  - stawek ceny żyta przyjętych do wymiaru podatku rolnego,
  - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych,
  - opłaty targowej,
  - zwolnień dotyczących:
    a) podatku rolnego,
    b) podatku od nieruchomości.
 3. Naliczanie, organizowanie i sprawowanie nadzoru nad poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie:
  - rozliczanie sołtysów z tytułu podatków i innych należności podatkowych,
  - naliczanie prowizji dla inkasentów.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (przypisów, odpisów, wpłat i zaliczeń nadpłat).
 5. Zbieranie i przygotowywanie materiałów informacyjnych i pomocniczych do dokonywania wymiaru następujących należności:
  - podatku rolnego,
  - podatku od nieruchomości,
  - inne należności podatkowe.
 6. Sprawdzanie składanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej deklaracji pod względem formalnej poprawności, prawidłowej kwalifikacji przedmiotów opodatkowania, weryfikowanie danych z zapisami figurującymi w ewidencji gruntów i budynków.
 7. Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 8. Wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego wyegzekwowania zaległości (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).
 9. Sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej na majątku dłużnika.
 10. Sporządzanie wniosków zgłaszających wierzytelności w przypadku upadłości dłużnika.
 11. Sporządzanie projektów decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku gdy podatnik nie złożył deklaracji albo nieprawidłowo wykazał wysokość zobowiązania.
 12. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizacji dochodów, skutków ulg i zwolnień podatkowych oraz z zakresu pomocy publicznej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 13. Kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 14. Prowadzenie rejestru podań.
 15. Prowadzenie księgowości podatkowej stanowiącej dochód gminy.
 16. Sporządzanie sprawozdawczości i przeprowadzanie analiz okresowych z realizacji należności podatkowych stanowiących dochód gminy.
 17. Bieżące prowadzenie kart i analizowanie kart gospodarstw, kart nieruchomości dla celów podatkowych w tym wprowadzanie zmian mających wpływ na wymiar zobowiązania pieniężnego podatku:
  - rolnego,
  - leśnego
  - od nieruchomości.
 18. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
 19. Wydawanie zaświadczeń stosownie do złożonych wniosków oraz prowadzenie rejestrów w tym zakresie.
 20. Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym.
 21. Prowadzenie i załatwianie spraw bieżących, w tym:
  - odpowiedzi na pisma,
  - udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień interesantom, dotyczących spraw podatkowych,
  - załatwianie spraw dotyczących ubezpieczenia rolników i członków ich rodzin.

 

5. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. Życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 5. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na stanowisku do spraw księgowo-podatkowych.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

 

6. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko do spraw księgowo - podatkowych” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów pokój nr 5 w godz. 7.00 - 15.00 lub pocztą na adres Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów w terminie do dnia 05 grudnia 2016 roku do godziny 15.00
Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne, oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

7. Informacja o wyniku naboru

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu prowadzenia dalszego etapu naboru, a także technice jaka zostanie zastosowana. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.adamow.bip.gmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Adamów.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

 Kwestionariusz osobowy

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-11-23 12:49:27 | Data modyfikacji: 2016-11-23 12:51:36.
Data wprowadzenia: 2016-11-23 12:49:27
Data modyfikacji: 2016-11-23 12:51:36
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót