Oferty pracy

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Adamów

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora :

Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

1.Stanowisko dyrektora zespołu szkół może zajmować nauczyciel mianowany  lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu szkół, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:

  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

  c) w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

  - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 36 a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 j. t.)  a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 j. t.)

2.Do konkursu mogą przystąpić również nauczyciele mianowani i dyplomowani, zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 167  j. t.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

3.Do konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

 1. onkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. ukończyła studia magisterskie,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
 6. spełnia wymagania określone w 1, ust. 1,4,6 i 8 ogłoszenia.

 

II.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację  o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej -  w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust.3,
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciel akademickiego;
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 j.t.),  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego ;
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2013r. poz. 168 j.t.)
 13. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1388 j. t.)
  w przypadku kandydata na dyrektora szkoły,
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli.
Nie otwierać przed konkursem", na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pow. zamojski.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.06.2014 o godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu tut. urzędu).

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Adamów.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-05-27 11:11:07.
Data wprowadzenia: 2014-05-27 11:11:07
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót