Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w komórce organizacyjnej ds.
świadczeń rodzinnych

Adamów 27.03.2014r.

 

Informacja o wynikach naboru – podinspektor w komórce organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedur wyboru na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Jadwiga Gęśla,  zam. Suchowola

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani  Jadwiga Gęśla spełniła niezbędne wymagania zamieszczone w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko podinspektor w komórce organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych, ponadto spełniła wszystkie wymagania dodatkowe. Pani  Jadwiga Gęśla posiada wykształcenie wyższe, ukończyła ekonomię na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Osiągnęła pozytywna ocenę z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Jadwiga Gęśla wykazuje się odpowiednimi kwalifikacjami a posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe pomogą jej szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.

 

Kierownik GOPS

/-/ Danuta Jaworska

 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Adamów 24 03 2014r.

  

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

po ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor w komórce organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło trzy oferty.

 

W wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze spełniła jedna oferta:

Pani Jadwiga Gęśla zam. Suchowola.

 

Powyższa oferta została zakwalifikowana do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna).

 

Kierownik GOPS

/-/ Danuta Jaworska

 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie
22-442 Adamów
pow. zamojski
woj. lubelskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w komórce organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych
pełny wymiar czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia 1

 

I Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym

1.Wymagania niezbędne

a )obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f )wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym,
g ) co najmniej dwuletni staż pracy w tym co najmniej roczny staż pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
h )dobra znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
i )biegła znajomość obsługi komputera
j )biegła znajomość programów biurowych (Word, Excel),
k)biegła znajomość systemu informatycznego świadczenia rodzinne.

2. Wymagania dodatkowe

a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) łatwość przekazywania informacji,
d)komunikatywność, wysoka kultura osobista,
e) dyspozycyjność.

 

II Zakres wykonywanych zadań

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2. Projektowanie decyzji administracyjnych z zakresu powołanego w pkt. 1.
3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, sporządzanie i generowanie sprawozdań z zakresu ustaw powołanych w pkt. 1.
4. Opracowywanie prognoz, analiz niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań wynikających z wyżej powołanych ustaw.
5. Projektowanie odpowiedzi na pisma.
6. Prowadzenie stosownej na stanowisku pracy dokumentacji.
7. Przygotowywanie list wypłat.
8. Dokonywanie czynności przygotowujących dokumenty do archiwizacji.


III Wymagane dokumenty

1. Życiorys -curriculum vitae.
2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
6. Kserokopia ( urzędowo potwierdzona za zgodność z oryginałem) dyplomu- dyplomów potwierdzających wykształcenie.
7. Kserokopia( urzędowo potwierdzona za zgodność z oryginałem) świadectwa- świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
8. Kserokopie (urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach- jeżeli są w posiadaniu.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV Termin i miejsce składania dokumentów

1. Dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie w godz. od 8-14-tej w terminie do dnia 21 marca 2014r. W przypadku nieobecności Kierownika, do przyjęcia dokumentów uprawniony jest Główny Księgowy Ośrodka.
2. Dokumenty składane po terminie nie będą przyjmowane.
3. Ogłoszenie o naborze, lista kandydatów spełniających wymogi formalne a następnie informacja o wynikach naboru, będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na tablicy informacyjnej GOPS.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Komisja konkursowa ( jeżeli uzna to za zasadne)może przeprowadzić test ustny lub pisemny wiedzy/umiejętności.

 

Kierownik GOPS

/-/ mgr danuta Jaworska

 

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:56:50 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:26:05.
Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:56:50
Data modyfikacji: 2014-03-27 09:26:05
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót