Oferty pracy

Ogłoszenie - nabór kandydatów do pracy w
Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko
Sekretarza Gminy

Ogłoszenie nr 2/2013

Wójta Gminy Adamów

z dnia 06 września 2013 r.


Ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko Sekretarza Gminy;


I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na stanowisku sekretarza gminy.

 6. wykształcenie wyższe

 7. posiadać co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008.223.1458 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadać co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w wyżej wymienionym art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

 8. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, finansów publicznych, prawa i postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, przepisów podatkowych.


II. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 2. dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 3. umiejętność podejmowania decyzji
 4. umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych obywateli w zakresie upoważnienia wydanego przez Wójta.

 3. Opracowywanie projektów i zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu , Regulaminu Pracy Urzędu.

 4. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i organizacją szkoleń.

 1. Nadzór w sprawach rachunkowości, wymiaru podatków i opłat wiejskich.

 2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświaty.

 3. Współpraca z sołtysami i zapewnianie udziału przedstawiciela Urzędu na zebraniach wiejskich.

 4. Współpraca z sąsiednimi gminami.

 5. Nadzór nad wyglądem budynku Urzędu i jego otoczenia.

 6. Planowanie kosztów utrzymania Urzędu.

 7. Nadzorowanie pod względem celowości i gospodarności wydawania środków finansowych na materiały i urządzenia biurowe.

 8. Dbałość o stałe uzupełnianie zbiorów Urzędu.

 9. Współpraca z Radą, odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji.

 10. Koordynowanie zadań związanych ze spisami.

 11. Współpraca z właściwymi organami w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów:

a) do Rady Gminy, Rady Powiatu i sejmiku wojewódzkiego,

b) ławników sądów powszechnych i sądów grodzkich.

 1. Organizowanie szkoleń i dokształcania pracowników Urzędu.

 2. Organizacja pracy w Urzędzie i odpowiedzialność za prawidłowość funkcjonowania komórek organizacyjnych.

 3. Dbałość o właściwą realizację planów pracy.

 4. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie.

 5. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

a) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

b) Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 2. Wykonywanie prac zleconych przez Wójta na rzecz obronności kraju.


IV. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,

 2. list motywacyjny,

 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,

 4. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy)

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na stanowisku Sekretarza Gminy.


Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).


V. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów pokój nr 5 w godz. 700 - 1500 w terminie do dnia 16 września 2013 r. Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


VI. Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.adamow.bip.gmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-09-06 13:24:55 | Data modyfikacji: 2013-09-06 13:36:49.
Data wprowadzenia: 2013-09-06 13:24:55
Data modyfikacji: 2013-09-06 13:36:49
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót