Oferty pracy

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy -
Kierownik Centrum Integracji Społecznej z
siedzibą w Jacni

Ogłoszenie nr 2/2018
Wójta Gminy Adamów
z dnia 29 marca 2018 roku


Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

 1. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.)
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Wykształcenie wyższe: marketing i zarządzanie, prawo, ekonomia,
 6. Co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 7. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku Kierownika CIS
 8. Znajomość przepisów ustaw w szczególności: o zatrudnieniu socjalnym, ustawy prawo pracy, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
 9. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Kierownika Centrum Integracji Społecznej

II. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 2. Dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 3. Umiejętność podejmowania decyzji
 4. Umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników
 5. Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynika z:

 1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).
 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
 6. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
  i obejmuje przede wszystkim prowadzenie następujących spraw:
 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań określonych przepisami prawa dla Centrum Integracji Społecznej,
 2. Podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnień udzielonych przez Radę Gminy i upoważnień bądź delegacji określonych odrębnymi przepisami,
 3. Reprezentowanie CIS na zewnątrz,
 4. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej,
 5. Samodzielne organizowanie rekrutacji oraz doboru pracowników i uczestników,
 6. Określanie zadań i poziomu kompetencji a także zatrudnianie, zwalnianie, nagradzanie i karanie pracowników Centrum Integracji Społecznej,
 7. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu z nimi indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,
 8. Ustalanie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Centrum Integracji Społecznej, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym dysponowanie środkami określonymi w budżecie Centrum Integracji Społecznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
 9. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządku i dyscypliny w pracy,
 10. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej
 11. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie,
 12. Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury technicznej, tj. terminowych przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji,
 13. Prowadzenie kampanii marketingowej działalności wytwórczej i usługowej Centrum Integracji Społecznej,
 14. Przedkładanie Wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum a także Radzie Gminy sprawozdań z działalności Centrum Integracji Społecznej.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 5. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
 7. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Kierownika Centrum Integracji Społecznej
  (w przypadku zatrudnienia wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia, wystawionego przez lekarza zaświadczenia o stanie zdrowia).
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność
z oryginałem, miejscowość, data, czytelny podpis”.


V. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni ” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów pokój nr 5 w godz. 7.00 – 15.00 lub pocztą na adres Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów w terminie do dnia 09 kwietnia 2018 roku do godziny 15.00 (decyduje data dostarczenia dokumentu do sekretariatu Urzędu Gminy Adamów).
Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne, oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Informacja o wyniku naboru:
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu prowadzenia dalszego etapu naboru, a także technice jaka zostanie zastosowana. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.adamow.bip.gmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Adamów.


Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 Kwestionariusz osobowy

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:05:08.
Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:05:08
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót