Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od 01.02.2021r.

 

Za przejęcie obowiązków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest pobierana opłata, zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Ilość mieszkańców danej nieruchomości to liczba osób, które faktycznie zamieszkują nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych pod danym adresem!

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie  wynosi 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca

- Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny  wynosi 42,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca

 

Wyliczoną opłatę należy wpłacać bez wezwania, w terminach:

·         Do 15 marca za miesiące – styczeń, luty, marzec

·         Do 15 maja za miesiące – kwiecień, maj, czerwiec

·         Do 15 września za miesiące – lipiec, sierpień, wrzesień

·         Do 15 listopada za miesiące – październik, listopad, grudzień

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Adamów: BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031 lub u wyznaczonych inkasentów.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl

Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów.

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych informujemy iż:

 1)      zgodnie z przyjętą uchwałą ze zwolnienia będzie można skorzystać od 1 lutego 2021 r.

 2)      ze zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

 ·            w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku

 ·            złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 lutego 2021 r.

 3)      do skorzystania ze zwolnienia już od lutego 2021 r. będą upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację w okresie  od 1 lutego do 10 marca 2021 r. 

Informujemy, że  wysokość opłaty zawsze określa właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie uwzględniające ilość osób zamieszkujących nieruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji.

Zatem wszystkie inne formy informowania (telefoniczne, maile, pisma, itp.) o kompostowaniu, zmianie liczby mieszkańców, sprzedaży nieruchomości nie stanowią podstawy do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 2021 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-02-02 12:49:57 | Data modyfikacji: 2021-02-02 12:55:25.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowa deklaracja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 30 czerwca 2020 roku.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.PDF

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:46:45 | Data modyfikacji: 2020-07-16 07:49:35.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od 01.02.2019r.


Za przejęcie obowiązków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest pobierana opłata, zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców nie ma wpływu na wysokość opłat.

Ilość mieszkańców danej nieruchomości to liczba osób, które faktycznie zamieszkują nieruchomość,
a nie ilość osób zameldowanych pod danym adresem!

Dla mieszkańców wysokość stawki opłaty zależna jest od sposobu zbierania odpadów komunalnych.
Opłata za odpady segregowane wynosi 11,00 zł od osoby.
Opłata za odpady niesegregowane wynosi 22,00 zł od osoby.

Wyliczoną opłatę należy wpłacać bez wezwania, w terminach:

 • Do 15 marca za miesiące – styczeń, luty, marzec
 • Do 15 maja za miesiące – kwiecień, maj, czerwiec
 • Do 15 września za miesiące – lipiec, sierpień, wrzesień
 • Do 15 listopada za miesiące – październik, listopad, grudzień

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Adamów:

BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031

lub u wyznaczonych inkasentów.

 

Zmiana stawki opłaty wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nową deklarację należy złożyć w terminie do 8 marca 2019 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w pokoju nr 7 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Klauzula informacyjna (RODO) – w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:12:16 | Data modyfikacji: 2019-02-12 14:16:10.
Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:12:41 | Data modyfikacji: 2016-07-13 12:19:28.
INFORMACJE O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJE O NOWYM SYSTEMIE

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1 lipca 2013 roku na gminy został nałożony obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Co to oznacza dla mieszkańca?

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Adamów przejmie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu.

Stawki opłat za odpady komunalne

Rada Gminy Adamów uchwaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, w miesięcznej wysokości:

właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie selektywnej (segregowanej) zbiórki odpadów na nieruchomości zapłacą niższą, miesięczną stawkę, tj.:

 • 1) gospodarstwa domowe 1 osobowe: 7 zł

  2) gospodarstwa domowe 2 - 3 osobowe: 15 zł

  3) gospodarstwa domowe 4 - 5 osobowe: 20 zł

  4) gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 25 zł

►właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarują zbiórki selektywnej lub zadeklarują selektywną zbiórkę a nie będą prowadzić segregacji, zapłacą wyższe stawki miesięczne:

 

1) gospodarstwa domowe 1 osobowe: 11 zł

 2) gospodarstwa domowe 2 - 3 osobowe: 23 zł

 3) gospodarstwa domowe 4 - 5 osobowe: 30 zł

 4) gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 38 zł.

 

Na potrzeby właściwego określenia stawki opłaty przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne jednoosobowe gospodarstwa domowe.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Adamów, deklarację składają w Urzędzie Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów.

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 maja 2013 r.

 W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Adamów nową deklarację w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w pokoju nr 13 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl


Selektywne zbieranie odpadów

Selektywne zbieranie odpadów na nieruchomości polegać będzie na zbieraniu i segregowaniu odpadów oddzielnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe), opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), odpady ulegające biodegradacji. Należy je zbierać do odpowiednio oznakowanych worków.

Powstające na terenie nieruchomości odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone powinny być zbierane selektywnie i przekazane podmiotom uprawnionym do ich zbierania lub przekazane do wyznaczonych punktów zbiórki.

Zmieszane odpady komunalne należy zbierać do pojemników na odpady.

Wszystkie odpady komunalne zbierane na terenie nieruchomości, będą odbierane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.

 

Zbiórka opłaty za odpady:

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania, miesięcznie, w terminach do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, począwszy od miesiąca lipca 2013 roku, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Adamów:

BS Tomaszów Lubelski O/Krasnobród 10 9639 0009 2002 0050 0122 0001

 

Informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi udziela pracownik Urzędu Gminy Adamów – Piotr Nogas tel. 84 6187724.

 

Wójt Gminy Adamów

 

/-/ Dariusz Szykuła

 

DRUK DEKLARACJI

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2013-05-16 07:59:48 | Data modyfikacji: 2016-07-13 12:52:50.
OGŁOSZENIE
 

 Adamów, 03.09.2013 r. OGŁOSZENIE

 Urząd
Gminy Adamów informuje, że wnioski dotyczące zbiórki zdemontowanego azbestu z
nieruchomości z terenu Gminy Adamów mogą być składane w sekretariacie tut.
Urzędu Gminy

najpóźniej do dnia 3 września 2013 r. 

 

Wójt Gminy Adamów 

/-/
mgr Dariusz Szykuła

 

 


Adamów,
07.05.2013 r.OGŁOSZENIE

W SPRAWIE
ZBIÓRKI ZDEMONTOWANEGO AZBESTUUrząd Gminy Adamów informuje, że od 7
maja 2013 r. będą przyjmowane wnioski dotyczące zbiórki zdemontowanego azbestu
z  nieruchomości z terenu Gminy Adamów.Wniosek
dotyczący zbiórki odpadów azbestowych mogą złożyć osoby fizyczne mające tytuł
prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku
posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste należy
dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo
własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na
realizację zadania. 

Wniosek wraz z
załącznikami w celu rozpatrzenia należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu
Gminy lub przesłać pocztą na adres Adamów 11b, 22 – 442 Adamów. Informacji w
powyższej sprawie udziela pracownik tut. Urzędu Gminy – Piotr Nogas tel. 84
6187724 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od
7:00 do 15:00.

 Z zasadami naboru wniosków można
zapoznać się w pokoju nr 13 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej 
www.adamow.bip.gmina.pl

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Adamów - zasady naboru wniosków.

  Oświadczenie o sposobie powstania odpadów azbestowych

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:56:04 | Data modyfikacji: 2013-09-03 13:54:47.
Informacja dotycząca finansowania zadania pn.
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w 2012r.
 Informacja dot. finansowania usuwania azbestu w 2012 r..pdf

Opublikowane przez: | Autor: piotr brach | Data wprowadzenia: 2012-06-14 08:05:36.

Zobacz:
   RDR
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia: 2012-06-14 08:05:36
Autor: piotr brach
Opublikowane przez: