L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia poniżej 30000 euro44582
2Postępowania poniżej 14000 euro38847
3Przetargi10502
4RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu7466
5Urząd Stanu Cywilnego - USC3449
6Urząd Gminy3318
7Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach2845
8Oświadczenia majątkowe2745
9Gmina2658
10Dane2554
11Uchwały Rady2445
12Wójt2395
13Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG2293
14Rada Gminy2218
15Zagospodarowanie przestrzenne2213
1620162124
17Budżet2005
18Ewidencje i rejestry1957
19Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR1877
20AKTUALNOŚCI1862
21Statut Gminy1815
22Komisje Rady1737
23RIG 271.1.2016 - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek1723
24DRUKI DO POBRANIA1711
25Podatki i opłaty1704
26Struktura organizacyjna UG w Adamowie1703
27EPUAP1679
28Referat Finansowo-Księgowy - FK1663
29Wyszukiwarka1635
30Strategia rozwoju Gminy Adamów1626
31Redakcja Biuletynu1577
3220171571
33Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-20201570
34Wybory Samorządowe 20181563
35Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)1543
36Rejestry i Ewidencje1497
37Mienie gminy1497
38Informacje nieudostępnione1478
39Dostęp do informacji publicznej1474
40stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych1469
41Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20161468
42stanowisko pracy d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy 1425
43Stowarzyszenia i związki członkowskie1387
44RIG 271.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów Gmina Adamów1356
45Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-20241297
46Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami1279
47RIG 271.2.2014 Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli, Odgrzybianie Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli1266
48Wybory ławników 20151265
49RIG 271.1.2014 Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m.Jacnia1238
50Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r1230
51REFERENDA1218
52Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1200
53Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska1195
54RIG 271.1.2013 - Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów1160
55Radni1141
56RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów1138
57VII kadencja Rady Gminy Adamów 2014 - 20181138
58Kierownictwo Urzędu Gminy w Adamowie1134
59Zarządzenia Wójta Gminy Adamów1124
60Rok 20131123
61Aktualnosci 2015 rok1118
62RIG 271.3.2012 - Zakup energii elektrycznej1108
63Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów1085
64Regulamin organizacyjny1079
65Pracownicy Urzędu Gminy1075
66RIG 271.1.2015 - Przebudowa odcinków drogi gminnej w ciągu Bondyrz-Trzepieciny-Bondyrz – I ETAP1070
671069
68Jednostki organizacyjne1067
69RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola1056
70RIG 271.11.2013 - Budowa placu zabaw w miejscowościach Suchowola, Szewnia Górna oraz utworzenie siłowni napowietrznej - miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów1041
71RIG 271.11.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów1038
72Opinie RIO1024
73RIG 271.1.2016 - Pytania i Odpowiedzi1023
74RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS1023
75Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1022
76RIG 271.6.2013 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2013/20141022
77RIG 271.3.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów1019
78Informacja o podatku od nieruchomości996
79RIG 271.5.2013 - Budowa oczyzczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej987
80stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych986
81Rok 2016981
82RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej978
83RIG 271.6.2017 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda Gmina Adamów966
84RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia957
85OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów950
86RIG 271.4.2016 - Remont drogi gminnej nr 010836 L od km 0+750 do km 0+990,4 w miejscowości Suchowola-Kolonia zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz remont drogi gminnej nr 010836L od km 0+605,4 do km 0+750 w miejscowości Suchowola948
87Rok 2014945
88RIG 271.1.2018 - Energia odnawialna w Gminie Adamów944
89VI kadencja Rady Gminy Adamów 2010 -2014943
90RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego936
91Rok 2017930
92RIG 271.7.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia928
93Jednostki pomocnicze922
94RIG 271.8.2012 Zakup koparko-ładowarki918
95Druki z zakresu gosp. komunalnej i ochrony środowiska914
96Rok 2015911
97Druki podatkowe909
98RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów908
99RIG 271.5.2015 - Remont drogi gminnej w m. Bliżów906
100RIG 271.3.2014 - Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. Nr 1457/4, 1788, 1104, 1479906
101stanowisko pracy d/s oświaty, zdrowia i sportu902
102RIG 271.9.2013 - Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby CIS zs. w Jacni wraz z oprzyrządowaniem898
103Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 5 października 2015 896
104RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót 896
105stanowisko pracy d/s obronnych i obsługi Rady Gminy893
106OR 271.1.2012 Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów884
107RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej880
108RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek875
109RIG 271.4.2013 -BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(ulica) - dostawa materiałów budowlanych873
110RIG 271.4.2914 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli870
111RIG 271.1.2017- Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Adamów w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r 869
112RIG 271.10.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia861
113Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II860
114Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów859
115RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł858
116RIG 271.7.2013 - Modernizacja drogi w m. Szewnia Górna858
117RIG 271.6.2016- Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna858
118RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów855
119RIG 271.2.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Doły)852
120Sprawozdania851
121RIG 271.4.2015 - Remont drogi gminnej w m.Rachodoszcze (Żyznów)849
122RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych846
123RIG 271.12.2013 -Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów842
124RIG 271.7.2015 - Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna840
125ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW840
126RIG 271.2.1017 - Odbudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów836
127RIG 271.2.2016 Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)835
128RIG 271.5.2016 - Budowa drogi gminnej Nr 010827L w m. Feliksówka praz przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów - ETAP przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda835
129OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP834
130RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna”830
131RIG 271.9.2014 - Remont drogi gminnej w m. Bondyrz 0+000 do 0+163, Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna 0+616,81 do 0+819,21829
132OR 271.2.2013 Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla PPw Suchowoli829
133Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015828
134OR 271.3.2013 - Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych do Punktu Przedszkolnego w Suchowoli827
1352012820
136Druki z zakresu ewidencji ludności 819
137Woda i ścieki813
138RIG 271.13.2013 - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Adamów (do Profesjonalu)812
139Budżet Gminy 811
140RIG 271.5.2014 - Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) oraz budowa dróg gminnych w m. Suchowola (Doły), Szewnia Górna807
141RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze807
142RIG 271.6.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2015/2016796
143ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO794
144RIG 271.7.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia790
145790
146Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014787
147Informacja o podatku leśnym787
148Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych786
149RIG 271.8.2014 - Remont drogi gminnej w Bliżów 0+400 do 0+550, Budowa drogi gminnej w m.Suchowola 0+000 do 0+109,48785
150RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli780
151Dostawa pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w Punkcie Przedszkolnym w Suchowoli779
152Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012775
153RIG 271.3.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Ulica)774
154RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola774
155Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.773
156Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010769
157RIG 271.6.2014 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów766
158RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów765
159RIG 271/5/2012 - Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. Nr 2690/5764
160Informacja o podatku rolnym764
161 Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Adamów 2014-2018763
162RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów763
163RIG 271.7.2012 Remont drogi gminnej Nr 010844L Adamów-Potoczek - dostawa materiałów budowlanych762
164Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów – zatrudnienie761
165Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi760
166RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia759
167Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2013 r.759
168RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów755
169Druki związane z działanością USC753
170RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego753
171RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia749
172Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2014 r746
173RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 745
174Druki związane z działalnością gospodarczą744
175RIG 271.9.2012 Modernizacja drogi Szewnia Górna744
176Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska733
177Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r.732
178RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego731
179Wykaz umorzeń powyżej 500 zł727
180Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017721
1812015721
182Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2012 r.718
183RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017718
184informacje716
185OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych715
186Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013714
18718R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego710
188RDR708
189Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu705
19012R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej703
191Druki związane z gospodarka mieniem i gruntami703
1922014701
193Dostęp do informacji publicznej701
194ULGI698
195Projekt budżetu698
196Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego697
197Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011691
198Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.686
199Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.684
200Komisja Rewizyjna683
201RIG 271.3.2016 - Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek - w latach 2016- 2020678
202Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2015 r667
203Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego662
204Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r.658
205stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych656
2062015653
207 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.652
208REFERENDUM ogólnokrajowe 2015647
209Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r - miesiąc po złożeniu ślubowania646
210Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska645
211RIG 271.3.2017 - Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów), Zadanie Nr 2 -Remont drogi gminnej Nr 010836 L w m. Suchowola Kolonia642
212RIG 271.5.2017 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka640
213Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2010-2014637
214Wybory zarządzone na dzień 25 października 2015 roku635
215Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.634
216Stawki podatku od nieruchomości - 2014 r633
2172011632
218RIG 271.4.2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m.Adamów632
2192014632
220Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Adamów 2010 -2014629
221Obwieszczenie629
222Strategia rozwoju Gminy Adamów na lata 2007-20015626
223Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2014-2018625
2242013624
225Budżet Gminy Adamów na 2014 rok624
226Od 2016 roku621
227Oświadczenia majątkowe złożone w 2013621
228Regulamin pracy616
229RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów614
230RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o609
231 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.605
232Projekt budżetu Gminy Adamów na 2015 rok z dnia 13 listopada 2014 roku603
233RIG 271.2.2018 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka603
234Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r.601
235Projekt budżetu Gminy Adamów na 2013 rok z z dnia 14 listopada 2012600
236Informacje na 2015 rok600
2372012595
238Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.595
239Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji592
240Informacja z wykonania budżetu za I półrocze590
241Komisja Rewizyjna587
242Budżet Gminy Adamów na 2015 rok586
243Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r581
244Budżet Gminy Adamów na 2016 rok579
245Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r578
2462010574
247Informacja Wójta Gminy Adamów - o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 573
248Budżet Gminy Adamów na 2013 rok571
249Projekt budżetu Gminy Adamów na 2016 rok571
250Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.570
251Projekt budżetu Gminy Adamów na 2014 rok z z dnia 14 listopada 2013566
252Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.562
253Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.560
254Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r.553
255Stawki podatku od nieruchomości - 2013 r.550
256PLAN ZAMÓWIEŃ 2017549
257Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 544
258RIG 271.7/1.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia 544
259Rok 2015544
260RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap542
261Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.536
262Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r535
263Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów529
264ALKOHOL527
265Sprawozdania za 2015 rok523
266Jakość wody pitnej522
267RIG 271.8.2017 - Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda Gmina Adamów521
268Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów519
269Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów517
270Rok 2013517
271Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r517
272Oswiadczenia majatkowe złożone w 2017 roku511
273INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW O SPORZĄDZENIU,TERMINIE I MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW510
274Rok 2014510
275Sprawozdania za 2014 rok510
276Rok 2016509
277Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 508
278RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego505
279Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 28 września 2015 r504
280Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów503
281Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów503
282Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r502
283Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia 15 września 2015 r.501
284RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek496
285Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.495
286RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów485
287Od 2012 roku477
288Rejestr Instytucji Kultury476
289Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.475
290RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018474
291Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r465
292RIG 271.2.1017 -PYTANIA i ODPOWIEDZI435
293RIG 271.9.2017 - BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola (ULICA)427
294RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap423
295Sprawozdania za 2013 rok422
296RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki409
297Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r398
298Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2016 r398
299RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach393
300Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.379
301Rok 2018369
302Budżet Gminy Adamów na 2017 rok360
303RIG 271.4.2018 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520349
304PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 r.334
305Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego322
306Sprawozdania za 2016 rok321
307Rok 2016320
308Rok 2017304
309Sprawozdania za 2017 rok293
310Projekt budżetu Gminy Adamów na 2018 rok z dnia 14 listopada 2017 roku292
311Budżet Gminy Adamów na 2018 rok271
312Rok 2018246
313Projekt budżetu Gminy Adamów na 2017 rok z dnia 14 listopada 2016 roku233
314RIG 271.3.2108 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów 203
315RIG 271.8R.2018 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2018/2019200
316 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2018190
317RIG 271.3R.2018 - Budowa tężni solankowej w m. Jacnia179
318RIG 271.6.2018- BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(Ulica)164
319RIG 271.5.2018 - Budowa placu zabaw w m. Bondyrz , Budowa placu zabaw w m. Potoczek150
320138
3212018136
322Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.132
323RIG 271.7.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda 131
324RIG 271.2R.2018 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ,- realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego ,- dostawa na potrzeby Gminy Adamów121
325RIG 271.9R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni116
326RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w JAcni100
327Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.98
328RIG 271.7.1R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni97
329RIG.6235.11.2018 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów90
330Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.86
331Komunikaty Komisarza Wyborczego79
332Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.78
333Wymiana dachu na budynkach świetlic wiejskich wm. Fekliksówka, Suchowola (Suchowola B) 74
334Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r72
335Rok 201771
336Obwieszczenia Wójta Gminy Adamów60
337Gminna Komisja Wyborcza50