L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia poniżej 30000 euro50461
2Postępowania poniżej 14000 euro44042
3Przetargi11932
4RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu8397
5Urząd Stanu Cywilnego - USC4161
6Urząd Gminy4156
7Oświadczenia majątkowe3661
8Rada Gminy3514
9Gmina3475
10Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach3439
11Uchwały Rady3411
12Dane3409
13Wójt3228
14Statut Gminy3056
15Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG2983
16Zagospodarowanie przestrzenne2979
17Budżet2776
18Wybory Samorządowe 20182612
19Ewidencje i rejestry2582
20Komisje Rady2507
21AKTUALNOŚCI2497
2220162491
23Podatki i opłaty2489
24Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR2465
25Wyszukiwarka2439
26Strategia rozwoju Gminy Adamów2438
27DRUKI DO POBRANIA2349
28Redakcja Biuletynu2326
29Referat Finansowo-Księgowy - FK2277
30EPUAP2262
31Mienie gminy2237
32Informacje nieudostępnione2212
33Stowarzyszenia i związki członkowskie2168
34Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)2167
35Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-20202143
36Struktura organizacyjna UG w Adamowie2085
37Rejestry i Ewidencje2066
38Dostęp do informacji publicznej2030
3920172021
40RIG 271.1.2016 - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek1964
41stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych1859
42Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-20241843
43Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20161833
44Wybory ławników 20151817
45Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1784
46Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r1767
47stanowisko pracy d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy 1766
48REFERENDA1759
49Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami1688
50RIG 271.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów Gmina Adamów1634
511634
52RIG 271.2.2014 Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli, Odgrzybianie Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli1625
53Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska1600
54VII kadencja Rady Gminy Adamów 2014 - 20181551
55RIG 271.1.2014 Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m.Jacnia1546
56Rok 20131537
57Radni1527
58Kierownictwo Urzędu Gminy w Adamowie1518
59Zarządzenia Wójta Gminy Adamów1513
60Pracownicy Urzędu Gminy1490
61Jednostki organizacyjne1468
62Regulamin organizacyjny1446
63Aktualnosci 2015 rok1438
64RIG 271.1.2013 - Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów1434
65RIG 271.3.2012 - Zakup energii elektrycznej1408
66RIG 271.1.2015 - Przebudowa odcinków drogi gminnej w ciągu Bondyrz-Trzepieciny-Bondyrz – I ETAP1388
67Opinie RIO1387
68RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów1382
69Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów1381
70Rok 20141357
71Informacja o podatku od nieruchomości1355
72Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1352
731346
74RIG 271.1.2018 - Energia odnawialna w Gminie Adamów1336
75RIG 271.11.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów1321
76stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych1314
77RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej1310
78VI kadencja Rady Gminy Adamów 2010 -20141303
79RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS1295
80RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola1290
81RIG 271.11.2013 - Budowa placu zabaw w miejscowościach Suchowola, Szewnia Górna oraz utworzenie siłowni napowietrznej - miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów1289
82RIG 271.3.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów1285
83Jednostki pomocnicze1273
84Druki podatkowe1270
85RIG 271.5.2013 - Budowa oczyzczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej1269
86RIG 271.6.2017 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda Gmina Adamów1265
87Woda i ścieki1257
88RIG 271.6.2013 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2013/20141253
89RIG 271.1.2016 - Pytania i Odpowiedzi1252
90RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego1248
91Rok 20161246
92RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia1245
93stanowisko pracy d/s oświaty, zdrowia i sportu1240
94Sprawozdania1239
95Druki z zakresu gosp. komunalnej i ochrony środowiska1238
96Rok 20151223
97OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów1219
98Rok 20171215
99stanowisko pracy d/s obronnych i obsługi Rady Gminy1204
100RIG 271.4.2016 - Remont drogi gminnej nr 010836 L od km 0+750 do km 0+990,4 w miejscowości Suchowola-Kolonia zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz remont drogi gminnej nr 010836L od km 0+605,4 do km 0+750 w miejscowości Suchowola1197
101RIG 271.4.2914 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli1193
102OR 271.1.2012 Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów1192
103RIG 271.7.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia1182
104Druki z zakresu ewidencji ludności 1180
105RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów1180
106RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót 1178
107RIG 271.3.2014 - Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. Nr 1457/4, 1788, 1104, 14791161
108RIG 271.8.2012 Zakup koparko-ładowarki1159
109RIG 271.9.2013 - Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby CIS zs. w Jacni wraz z oprzyrządowaniem1159
110Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1153
111Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20121153
112RIG 271.10.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia1150
113Budżet Gminy 1141
114RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek1133
115RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej1133
116RIG 271.5.2015 - Remont drogi gminnej w m. Bliżów1133
117RIG 271.1.2017- Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Adamów w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r 1132
118OR 271.2.2013 Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla PPw Suchowoli1132
119Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 5 października 2015 1123
120Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20151122
121Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1120
122RIG 271.4.2013 -BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(ulica) - dostawa materiałów budowlanych1119
123RIG 271.5.2016 - Budowa drogi gminnej Nr 010827L w m. Feliksówka praz przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów - ETAP przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda1117
124RIG 271.6.2014 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów1114
125Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2014 r1114
126Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II1114
127Informacja o podatku leśnym1113
128 Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Adamów 2014-20181111
129Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów1111
130RIG 271.6.2016- Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna1106
131RIG 271.4.2015 - Remont drogi gminnej w m.Rachodoszcze (Żyznów)1106
132RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów1102
133RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł1102
134RIG 271.7.2013 - Modernizacja drogi w m. Szewnia Górna1097
135Informacja o podatku rolnym1094
136Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20101094
137RIG 271.2.1017 - Odbudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów1092
138RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna”1086
139ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW1083
140Druki związane z działanością USC1082
141OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP1081
142RIG 271.5.2014 - Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) oraz budowa dróg gminnych w m. Suchowola (Doły), Szewnia Górna1081
143Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20141080
144RIG 271.9.2014 - Remont drogi gminnej w m. Bondyrz 0+000 do 0+163, Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna 0+616,81 do 0+819,211078
14520121077
146RIG 271.12.2013 -Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów1077
147RIG 271.7.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia1076
148RIG 271.13.2013 - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Adamów (do Profesjonalu)1076
149RIG 271.2.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Doły)1075
150RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych1075
151RIG 271.8.2014 - Remont drogi gminnej w Bliżów 0+400 do 0+550, Budowa drogi gminnej w m.Suchowola 0+000 do 0+109,481073
152OR 271.3.2013 - Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych do Punktu Przedszkolnego w Suchowoli1069
153RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze1069
154Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2013 r.1069
155Druki związane z działalnością gospodarczą1062
156Wykaz umorzeń powyżej 500 zł1061
157Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20131060
158RIG 271.9.2012 Modernizacja drogi Szewnia Górna1056
159ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO1056
160RIG 271.7.2015 - Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna1055
161Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów – zatrudnienie1054
162RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli1053
163Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2012 r.1051
164Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu1050
165informacje1048
166RDR1047
167RIG 271/5/2012 - Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. Nr 2690/51047
168RIG 271.6.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2015/20161046
169RIG 271.2.2016 Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)1044
170Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r.1038
171Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.1037
172Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20171035
17320151031
174RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia1023
175Projekt budżetu1023
176RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów1019
177Dostęp do informacji publicznej1019
178RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów1019
179RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola1012
180Dostawa pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w Punkcie Przedszkolnym w Suchowoli1008
181Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.1007
182RIG 271.3.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Ulica)1006
183RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia1001
184ULGI998
185RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów998
186Druki związane z gospodarka mieniem i gruntami998
187RIG 271.7.2012 Remont drogi gminnej Nr 010844L Adamów-Potoczek - dostawa materiałów budowlanych994
188RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 993
189RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego992
190RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego991
19118R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego988
192Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Adamów 2010 -2014985
193RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017981
194RIG 271.3.2016 - Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek - w latach 2016- 2020981
195Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2015 r979
196Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011978
197stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych976
198Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.973
199Wybory zarządzone na dzień 25 października 2015 roku971
200REFERENDUM ogólnokrajowe 2015968
201Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2010-2014967
202Obwieszczenie962
203OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych961
204Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r.960
205Komisja Rewizyjna958
206Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2014-2018955
207Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego950
208Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska943
209Regulamin pracy940
210Strategia rozwoju Gminy Adamów na lata 2007-20015940
2112012937
21212R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej936
213Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r - miesiąc po złożeniu ślubowania934
214Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.933
2152014929
216Od 2016 roku928
217RIG 271.2.2018 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka927
218Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego926
2192015916
220Stawki podatku od nieruchomości - 2014 r909
221Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r.906
222Oświadczenia majątkowe złożone w 2013897
223Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska894
2242013893
225Informacje na 2015 rok887
226RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów887
227Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji884
2282011883
229RIG 271.3.2017 - Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów), Zadanie Nr 2 -Remont drogi gminnej Nr 010836 L w m. Suchowola Kolonia879
230Budżet Gminy Adamów na 2014 rok878
231RIG 271.5.2017 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka877
232Informacja z wykonania budżetu za I półrocze873
233 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.870
234RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o869
2352014868
236 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.860
237Projekt budżetu Gminy Adamów na 2015 rok z dnia 13 listopada 2014 roku857
238RIG 271.4.2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m.Adamów852
239Budżet Gminy Adamów na 2015 rok848
240RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap844
241Budżet Gminy Adamów na 2013 rok841
242Jakość wody pitnej838
243Projekt budżetu Gminy Adamów na 2013 rok z z dnia 14 listopada 2012838
244Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r825
245Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.823
246Informacja Wójta Gminy Adamów - o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 821
247Budżet Gminy Adamów na 2016 rok817
248Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.816
249Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r.816
2502010813
251Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.812
252RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek810
253Komisja Rewizyjna810
254ALKOHOL810
255RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego808
256Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów804
257RIG 271.7/1.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia 803
258Projekt budżetu Gminy Adamów na 2014 rok z z dnia 14 listopada 2013802
259Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r801
260Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.800
261Stawki podatku od nieruchomości - 2013 r.796
262Rok 2016796
263Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.794
264Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r788
265Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.786
266Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów779
267Projekt budżetu Gminy Adamów na 2016 rok778
268Rejestr Instytucji Kultury777
269Rok 2015775
270Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów773
271RIG 271.8.2017 - Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda Gmina Adamów771
272PLAN ZAMÓWIEŃ 2017769
273Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 764
274Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów758
275Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów757
276Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 28 września 2015 r754
277Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia 15 września 2015 r.750
278Sprawozdania za 2015 rok750
279Oswiadczenia majatkowe złożone w 2017 roku749
280Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 746
281Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.744
282INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW O SPORZĄDZENIU,TERMINIE I MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW743
283Od 2012 roku740
284Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r740
285Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r734
286Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2016 r731
287Rok 2018730
288Sprawozdania za 2014 rok730
289RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów725
290Rok 2013722
291Rok 2014721
292RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018713
293Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego708
294Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r699
295RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap688
296Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r680
297Sprawozdania za 2013 rok674
298RIG 271.9.2017 - BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola (ULICA)643
299Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.640
300RIG 271.2.1017 -PYTANIA i ODPOWIEDZI637
301RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki636
302RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach635
303PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 r.634
304623
305RIG 271.4.2018 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520615
306 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2018609
307Rok 2018604
308Budżet Gminy Adamów na 2017 rok597
309Rok 2016593
3102018582
311Sprawozdania za 2016 rok552
312Rok 2017552
313Sprawozdania za 2017 rok542
314Budżet Gminy Adamów na 2018 rok535
315Projekt budżetu Gminy Adamów na 2018 rok z dnia 14 listopada 2017 roku529
316Projekt budżetu Gminy Adamów na 2017 rok z dnia 14 listopada 2016 roku497
317RIG 271.3.2108 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów 474
318Komunikaty Komisarza Wyborczego464
319RIG 271.6.2018- BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(Ulica)447
320RIG 271.7.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda 440
321Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.430
322RIG 271.5.2018 - Budowa placu zabaw w m. Bondyrz , Budowa placu zabaw w m. Potoczek421
323RIG 271.8R.2018 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2018/2019409
324RIG 271.3R.2018 - Budowa tężni solankowej w m. Jacnia407
325Gminna Komisja Wyborcza387
326Nagrania z Sesji Rady Gminy Adamów381
327Wymiana dachu na budynkach świetlic wiejskich wm. Fekliksówka, Suchowola (Suchowola B) 368
328Obwieszczenia Wójta Gminy Adamów367
329RIG 271.7.1R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni353
330RIG 271.9R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni352
331Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r352
332Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.340
333Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.336
334RIG 271.2R.2018 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ,- realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego ,- dostawa na potrzeby Gminy Adamów335
335Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.303
336RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w JAcni296
337Rok 2017278
338RIG.6235.11.2018 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów274
339Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji248
340VIII kadencja Rady Gminy Adamów 2018 - 2023187
341Komisje stałe VIII kadencji Rady Gminy Adamów 2018-202390
342RIG 271.1.19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Adamów w okresie od 01.02. 2019 r do 31.01.2021r58
343RIG 271.1R.2019- Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów46
344Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. - miesiąc po złożeniu ślubowania45
345Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów44
346Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów42
347Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów38
348Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów34
349Komisja Rewizyjna33
350Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2018-202329
351Od 2019 roku29
352Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego24
353Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska20
354Komisja Skarg, Wniosków i Petycji16