adamow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Gminy Adamów adamow.gmina.pl
Sesje Rady strona główna 

Sesje Rady
XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 24 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 30 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr II/5/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedmiotu działania
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia spółdzielni socjalnej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Adamów w roku szkolnym 2019/2020
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2009 – 2012 z perspektywą na 2016 rok.”
  - dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026.”
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
  - dyskusja.
  - podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie pism.
 15. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-01-24 10:31:44.
XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 20 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnemu, który uzyskał mandat w wyborach uzupełniających w dniu 15 grudnia 2019 r.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego wg treści określonej w art 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - podjęcie projektu uchwały budżetowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr XXVI/229/18 Rady Gminy Adamów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób bezdomnych).
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023).
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie pism.
 20. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:09:34 | Data modyfikacji: 2019-12-20 13:11:15.
XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 12 listopada 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 20 listopada 2019r. /środa/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: 'Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka” /na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Adamów/.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 22. Rozpatrzenie pism.
 23. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-11-12 16:20:25 | Data modyfikacji: 2019-12-20 13:11:15.
X sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 11 października 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 17 października 2019 r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2019 roku.
  - dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powiadamiania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie pism.
 13. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-10-11 13:29:58 | Data modyfikacji: 2019-10-11 13:32:06.
IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Adamów
Tomasz Michałuszko
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Gminy Adamów z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz 3290 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 sierpnia 2019r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej; - dyskusja,- podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019;- dyskusja, - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023;- dyskusja, - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego- dyskusja, - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sadu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023;- dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie pism.
 12. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad sesji

 Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Adamów

  (-) Tomasz Michałuszko

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:15:10 | Data modyfikacji: 2019-10-11 13:32:06.
VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów


VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów
Adamów, dnia 12 lipca 2019r.
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 16 lipca 2019 r. /wtorek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

 

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia-Wólka Wieprzecka”/ na odcinku przebiegającym przez teren gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 r.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie pism.
 14. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-07-12 09:51:38 | Data modyfikacji: 2019-07-12 09:56:02.
VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 27 maja 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 4 czerwca 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2018
  - debata nad raportem o stanie gminy
  - podjecie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2019 -2024
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:03:32 | Data modyfikacji: 2019-07-12 09:56:02.
VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 30 kwietnia 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 9 maja 2019r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za rok 2018
  - dyskusja
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
  - dyskusja
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
  - dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252 L Obrocz - Namule – Hutki w miejscowości Bondyrz
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy  o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz  i dźwięk)  oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:19:26 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:21:06.
V sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 22 marca 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2019r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 -2021
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały XXXI/262/18 Rady Gminy Adamów z dnia 12 października 2018 r.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019r.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienie własności lokalu na Gminę Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Rozpatrzenie pism
 16. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:33:08 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:21:06.
IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 17 stycznia 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2019r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Rozpatrzenie pism
 15. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy  o samorządzie gminnym posiedzenia   są rejestrowane (obraz  i dźwięk)  oraz będą transmitowane  przez Internet. Administratorem danych osobowych   jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:00:39 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:21:06.
III sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 20 grudnia 2018 r.


Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 grudnia 2018r. /piątek/ o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej - dyskusja - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 - dyskusja- podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- dyskusja- podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 - odczytanie projektu uchwały budżetowej- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej- głosowanie projektu uchwały budżetowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/275/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości - dyskusja- podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dyskusja - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów - dyskusja- podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów- dyskusja- podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy - dyskusja - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów - dyskusja -podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów - dyskusja - podjęcie uchwały
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów - dyskusja - podjęcie uchwały
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów - dyskusja - podjęcie uchwały
 19. Rozpatrzenie pism
 20. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-12-21 10:12:29 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:21:06.
II sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów


Adamów, dnia 23 listopada 2018 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2018r. /czwartek/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych

5.Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji

6.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady

7.Ustalenie stałych składów komisji rady gmiy;

- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska
- Komisji Skarg, wniosków i petycji

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej,- dyskusja, -podjęcie uchwały

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, - dyskusja, - podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018, - dyskusja, - podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie udzielania posiłku w szkole i w domu na lata 2019-2023”, - dyskusja, - podjęcie uchwały

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przekazania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, - dyskusja, - podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów, - dyskusja, - podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie pism, - dyskusja

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-23 13:04:49 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:21:06.
I Sesja Rady Gminy na podstawie Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zamościu I


Wójt
Gminy Adamów


Adamów, dnia 13 listopada 2018 r.

OR.0002.1.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018r., zwołuję na dzień 21 listopada 2018r. /środa/ na godz. 12:30 pierwszą sesję Rady Gminy Adamów kadencji 2018 - 2023.
Obrady odbywać się będą w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

 1. Otwarcie pierwszej.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

WÓJT
(-) mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:23:27 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:21:06.
XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy adamów

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 30 października 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 6 listopada 2018r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się

XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
- dyskusja, - podjęcie uchwały
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok. - dyskusja, - podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. - dyskusja, - podjęcie uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego. - dyskusja, - podjęcie uchwały
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. - dyskusja, - podjęcie uchwały
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. - dyskusja, - podjęcie uchwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. - dyskusja, - podjęcie uchwały
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019. - dyskusja, - podjęcie uchwały
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. - dyskusja, - podjęcie uchwały
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. - dyskusja, - podjęcie uchwały
19. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. - dyskusja, - podjęcie uchwały
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Adamowa na działania Wójta Gminy Adamów. - dyskusja,
- podjęcie uchwały
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
22. Rozpatrzenie pism
23. Informacja Wójta o działalności Rady Gminy i Wójta w okresie kadencji 2014 -2018. - dyskusja
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-10-31 10:39:42 | Data modyfikacji: 2018-10-31 10:44:02.
XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 8 października 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 12 października 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Adamów zadnia zarządzania drogą powiatową Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka na terenie gm. Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2018 roku.
  - dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych
  - dyskusja
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-08 14:36:18 | Data modyfikacji: 2018-10-31 10:44:02.
XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

Adamów, dnia 7 wrześmnia 2018 r

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 11 września 2018 r /wtorek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-09-07 08:17:00 | Data modyfikacji: 2018-09-07 08:43:35.
XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 10 sierpnia 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 14 sierpnia 2018r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L dr.kr. 17 – Pniówek – Suchowola- Maciejówka „ /na odcinku przebiegającym przez teren gminy Adamów/
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki w m. Bondyrz
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-10 13:17:33 | Data modyfikacji: 2018-09-07 08:43:35.
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 16 lipca 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 20 lipca 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.
W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi                        na działania Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2018-07-16 10:07:38 | Data modyfikacji: 2018-07-16 10:08:16.
XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 1 czerwca 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 8 czerwca 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.
W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 32, 22 - 440 Krasnobród na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób bezdomnych)
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-06-01 09:31:24 | Data modyfikacji: 2018-07-16 10:08:16.
XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 20 kwietnia 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:14:51 | Data modyfikacji: 2018-04-20 13:15:15.
XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 22 marca 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2018r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, odbędzie się XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość porozumienia międzygminnego.- dyskusja- podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2017 rok.- dyskusja
 12. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej.- dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2018 r.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Adamów".- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/176/09 z dnia 24 kwietnia 2009 Rady Gminy Adamów w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 25. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017- dyskusja
 26. Rozpatrzenie pism
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 28. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:30:47 | Data modyfikacji: 2018-04-20 13:15:15.
XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 15 grudnia 2017r.

 

                            

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 22 grudnia 2017r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, odbędzie się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej
  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  - głosowanie projektu uchwały budżetowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom oświatowym Gminy Adamów przez Urząd Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
  - dyskusja
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta za 2017 rok
  - dyskusja
 23. Rozpatrzenie pism
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 25. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 .   Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2018 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2019 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2020 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: Piotr Brach

  Biuletyn Informacji Publicznej - adamow.bip.gmina.pl