adamow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Gminy Adamów adamow.gmina.pl
Referat Finansowo-Księgowy - FK strona główna 

Rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 1/18 w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/18 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych pr

ZARZĄDZENIE Nr 4/18 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 5/18 - w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr 6/18 - w sprawie powołania komisji do skontrolowania wykonania prac polegających na wymianie okien w kaplicy w Szewni Dolnej tj. zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1517

ZARZĄDZENIE Nr 7/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie uczniom

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z te

ZARZĄDZENIE Nr 9/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 12/18 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 13/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowan

ZARZĄDZENIE Nr 17/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytuc

ZARZĄDZENIE Nr 18/18 w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 19/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Adamów oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Adamów i zakładach budżetowych Gminy Adamów.

ZARZĄDZENIE Nr 20/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 21/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

ZARZĄDZENIE Nr 22/18 w sprawie ustalenia wykonanych remontów w budynku hali usytuowanej na nieruchomości położonej w obrębie Suchowola przeprowadzonych przez dzierżawcę Elmot Serwis Radosław Wartacz, na okoliczność złożonego wypowiedzenia umo

ZARZĄDZENIE Nr 23/18 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w Gminie Adamów”

ZARZĄDZENIE Nr 24/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 25/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 26/18 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 27/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 29/18 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 30/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 31/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 32/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu W Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim na pokrycie deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 33/18 w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024

ZARZĄDZENIE Nr 34/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony

ZARZĄDZENIE Nr 35/18 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy zaorania drogi gminnej w obrębie Adamów w związku z wnioskiem z dnia 18.06.2018r. L.dz.1677/18

ZARZĄDZENIE Nr 36/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 37/18 w sprawie powołania komisji do odbioru części usługowej budynku hali w miejscowości Suchowola, w związku z rozwiązaniem z dniem 30.06.2018r. umowy dzierżawy z dnia 01.04.2016r. Nr 6845.3.1.2016

ZARZĄDZENIE Nr 38/18 w sprawie powołania Zespołu do spraw Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

ZARZĄDZENIE Nr 39/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 40/18 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 41/18 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 42/18 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za piwnice

Nr 43/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytuc

ZARZĄDZENIE NR 44/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 45/18 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 46/18 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu zdawczo-odbiorczego w Centrum Integracji Społecznej w Jacni

Zarządzenie Nr 47/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 48/18 w sprawie powierzenia Pani Magdzie Krupa pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

ZARZĄDZENIE NR 49/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZDZENIE Nr 51/18 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Adamów w stanach gotowości obronnej państwa

ZARZĄDZENIE NR 52/18 w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 53/18 w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2017r. oraz ustalenia wysokości tych nagród

Zarządzenie Nr 54/18 w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2017r., oraz działacza sportowego i ustalenia wysokości tych nagród

ZARZĄDZENIE Nr 55/18 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Adamów do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie Nr 56/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 57/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr58/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Adamów wykorzystywanych na cele inne niż rolne

ZARZĄDZENIE Nr 59 /18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 60/18 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 61/18 w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 62/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 63/18w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 64/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 65/18w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 66/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 67/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 68/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 69/18 w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 70/18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 71/18 w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 72/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 73/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw obsługi informatycznej

ZARZĄDZENIE Nr 74/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 75/18 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE Nr 76/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 77/18 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy w związku z wnioskiem Pana ... o wyjaśnienie sprawy podwyższenia gruntu na działce stanowiącej własność Gminy Adamów położonej w obrębie Suchowola, oznaczonej w ewidencji gr

ZARZĄDZENIE Nr 78/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 79/18 zmieniające Zarządzenie Nr 78/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:58:28.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:58:28
Opublikowane przez: Piotr Brach

  Biuletyn Informacji Publicznej - adamow.bip.gmina.pl