adamow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Gminy Adamów adamow.gmina.pl
Referat Finansowo-Księgowy - FK strona główna 

Rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 1/18 w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/18 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych pr

ZARZĄDZENIE Nr 4/18 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 5/18 - w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr 6/18 - w sprawie powołania komisji do skontrolowania wykonania prac polegających na wymianie okien w kaplicy w Szewni Dolnej tj. zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1517

ZARZĄDZENIE Nr 7/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie uczniom

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z te

ZARZĄDZENIE Nr 9/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 12/18 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 13/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowan

ZARZĄDZENIE Nr 17/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytuc

ZARZĄDZENIE Nr 18/18 w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 19/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Adamów oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Adamów i zakładach budżetowych Gminy Adamów.

ZARZĄDZENIE Nr 20/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 21/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

ZARZĄDZENIE Nr 22/18 w sprawie ustalenia wykonanych remontów w budynku hali usytuowanej na nieruchomości położonej w obrębie Suchowola przeprowadzonych przez dzierżawcę Elmot Serwis Radosław Wartacz, na okoliczność złożonego wypowiedzenia umo

ZARZĄDZENIE Nr 23/18 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w Gminie Adamów”

ZARZĄDZENIE Nr 24/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 25/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 26/18 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 27/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 29/18 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 30/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 31/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 32/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu W Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim na pokrycie deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 33/18 w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024

ZARZĄDZENIE Nr 34/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony

ZARZĄDZENIE Nr 35/18 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy zaorania drogi gminnej w obrębie Adamów w związku z wnioskiem z dnia 18.06.2018r. L.dz.1677/18

ZARZĄDZENIE Nr 36/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 37/18 w sprawie powołania komisji do odbioru części usługowej budynku hali w miejscowości Suchowola, w związku z rozwiązaniem z dniem 30.06.2018r. umowy dzierżawy z dnia 01.04.2016r. Nr 6845.3.1.2016

ZARZĄDZENIE Nr 38/18 w sprawie powołania Zespołu do spraw Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

ZARZĄDZENIE Nr 39/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 40/18 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 41/18 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 42/18 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za piwnice

ZARZĄDZENIE NR 44/18 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 45/18 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:58:28.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:58:28
Opublikowane przez: Piotr Brach

  Biuletyn Informacji Publicznej - adamow.bip.gmina.pl