adamow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Gminy Adamów adamow.gmina.pl
Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG strona główna 

stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych

Piotr Brach

 

Urząd Gminy Adamów

Adamów 11b, 22-442 Adamów

pok. nr 8, te. 846187715

 

godziny urzędowania

poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 do 15:00

 

 

Kompetencje i zadania z zakresu działalności gospodarczej oraz

sprzedaży napoi alkoholowych


1. Obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych:


przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o dokonaniu zmian wpisu oraz decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,


udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach.


2. Obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:


przyjmowanie, rozpatrywanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia,


prowadzenie spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłatami za korzystanie z zezwoleń

 

Wymagane dokumenty i czynności związane z działalnością gospodarczą


Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.


Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.


Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


 

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:


►CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej


►CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej


►CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych


►CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych


►CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

 


Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:


► wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);


► zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);


► oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;


► zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;


► oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.


Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        


 

Miejsce złożenia dokumentów


Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:


►zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),


►zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,


►bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,


►pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),


►przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.


Więcej informacji na stronie CEIDG

 


Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Adamów


INFORMACJA -,pokój  nr 8


składanie wniosków - II piętro, pokój nr 5


 


Opłaty


►WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.


►OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł.


►Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:


UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.02.182 tj.).


 


Termin i sposób załatwienia


Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.


Podstawa prawna


Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy


Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.


Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


 


 


Wymagane dokumenty i czynności związane z uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych


Niezbędne dokumenty do złożenia:


►Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Gminy Adamów, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.


►Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:


dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,


►decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

 


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:


1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Adamów,


2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,


3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,


4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,


5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,


6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,


7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,


8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się: dla punktu detalicznego oraz dla punktu gastronomicznego na okres oznaczony.


Miejsce złożenia dokumentów


Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Adamów

INFORMACJA -,pokój  nr 8

składanie wniosków - II piętro, pokój nr 5

 

Opłaty


Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku rocznym wynoszą:


►525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa


►525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )


►2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.


 

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

 

Termin i sposób załatwienia


►Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.


 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)


Uchwała Rady Gminy Adamów VIII/44/2007 z dnia 24 maja 2007 r.


 


Tryb odwoławczy


►Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów.


►Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów- sekretariat UG


Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.


 

Inne informacje


►Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


►W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.


 

Zezwolenie cofa się w przypadku:


1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:


a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,


b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,


2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,


3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,


4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,


5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,


6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 


Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.


 

Zezwolenie wygasa w przypadku:


♦ likwidacji punktu sprzedaży,


♦ upływu terminu ważności zezwolenia,


♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,


♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,


♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).


 

Kompetencje i zadania z zakresu zamówień publicznych


Prowadzi się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz referatów Gminy Adamów, w sprawach zamówień publicznych.


Do zadań należy w szczególności:


►kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,


►praca Stałej Komisji Przetargowej lub wnioskowanie o zatwierdzenie składu komisji przetargowych,


przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,


►udzielanie porad i konsultacji dla referatów UG Adamów  oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Adamów,


►prowadzenie rejestru zamówień publicznych,


►przygotowywanie do reprezentowania zamawiającego w postępowaniu odwoławczym,


►przygotowywanie występowanie w imieniu Gminy Adamów,


►prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,

przygotowywanie zarządzeń Wójta Gminy Adamów w sprawach dotyczących zamówień publicznych


 

Kompetencje i zadania z zakresu informatyki Urzędu Gminy


Do zadań należy w szczególności:


►koordynacja działań z zakresu informatyki w skali całego Urzędu,


►opracowanie i realizowanie planów finansowych objętych częścią budżetu gminy przewidzianą dla ►rozwiązywania zadań z zakresu wdrażania rozwiązań informatycznych,


►prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,


►zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania informatycznej infrastruktury Urzędu,


►zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie,


►organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Adamów w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych,


►inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Urzędu,


►wdrażanie postępu technicznego w pracy Urzędu.

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-19 13:37:49 | Data modyfikacji: 2013-04-24 09:29:24.

Zobacz:
 Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami .  Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska .  stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2013-04-19 13:37:49
Data modyfikacji: 2013-04-24 09:29:24
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - adamow.bip.gmina.pl