OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów
2016-09-02 13:14:45
Adamów 02.09.2016 RIG.7140.1.2016 OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, usytuowany w budynku w miejscowo  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 24.03.2016r.
2016-03-25 11:43:41
Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2016 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie akty  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego - zezwolenie na inwestycję realizacji drogowej
2016-03-16 13:37:22
  ...więcej

Obwieszcznie Starosty Zamojskiego - zezwolenie na inwestycję realizacji drogowej
2016-02-15 13:32:46
  ...więcej

INFORMACJA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2014-12-29 13:45:17
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeże  ...więcej

INFORMACJA PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH
2014-12-29 13:41:24
PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH Urząd Gminy Adamów przypomina podatnikom o obowiązku złożenia deklaracji i opłacenia należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na 2015 rok. Art. 6 ustawy  ...więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Adamów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i dzierżawy na okres 3 lat
2014-01-13 10:48:39
I N F O R M A C J A Wójt Gminy Adamów informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony z dniem 13.01.2014r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Adamów przezna  ...więcej

Pokazano 21 - 27 z 27
poprzednie