Oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

OR.2110.4.2019

Adamów, dn. 28.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór na wolne stanowisko:

1. Nazwa jednostki:
Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z siedzibą w Potoczku
Potoczek 26A
22-442 Adamów

2. Nazwa stanowiska:
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku

3. Wymiar etatu: pełny etat

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1. Wykształcenie wyższe: bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo.
2. Co najmniej 5-letni staż pracy, lub co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdza dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6. Niekaralność dotycząca zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440).
7. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku.
8. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
1. Znajomość aktów prawnych:
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o bibliotekach,
- ustawy – kodeks pracy,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy – prawo zamówień publicznych,
- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1798).
2. Znajomość obsługi komputera: obsługa środowiska Windows, arkusza tekstowego i arkusza kalkulacyjnego.
3. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
4. Umiejętność podejmowania decyzji
5. Kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu zadań
6. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynika z:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
7. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1798)

i obejmuje przede wszystkim prowadzenie następujących spraw:
1. Kierowanie działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku
i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do zakresu działania tej instytucji.
2. Czuwanie nad mieniem Biblioteki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
3. Organizowanie pracy w Bibliotece, ustalanie struktury organizacyjnej, wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji wewnętrznych.
4. Dysponowanie majątkiem Biblioteki w granicach ustalonych przepisami prawa, kontrola nad celowością, rzetelnością, i legalnością wydatków.
5. Sporządzanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku.
6. Współdziałanie z bibliotekami na terenie powiatu i innymi instytucjami kultury oraz szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych.
7. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań Biblioteki tj.:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej,
d) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
e) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
f) organizowanie inicjatyw oświatowych i kulturalnych.
8. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
9. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku,
10. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i ppoż,
11. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy Adamów.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół
i uczelni.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
6. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Adamów jako Administratora Danych Osobowych kandydata w celu rekrutacji.
9. Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie dodatkowego zakresu danych osobowych w celu rekrutacji w przypadku gdy kandydat w składanych dokumentach aplikacyjnych poda dodatkowe dane osobowe (tj. w szerszym zakresie niż wymagane przepisami prawa) np. wizerunek.
10. Pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku ze szczególnym uwzględnieniem wizji i rozwoju a także współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej.

Wzór w/w oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl natomiast
w wersji papierowej w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Adamów.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem, miejscowość, data, czytelny podpis”.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
2. Praca w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku, 22-442 Adamów
3. Praca decyzyjna

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Adamów do pokoju nr 5 (Sekretariat) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: „Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku” w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godziny 10.00
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacji telefonicznych udziela Pani Aneta Molenda – Inspektor do spraw organizacyjno - kadrowych i BHP, nr tel. 84 6187716.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Adamów powoła Komisję Konkursową,
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, w tym ocena koncepcji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku i wyłonienie kandydata.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną,
4. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert – w ciągu 10 dni po upływie terminu składania ofert.
5. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku można uzyskać w siedzibie Biblioteki: Potoczek 26 A, 22-442 Potoczek po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki pod. nr. (084) 6186965
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Oświadczenie do naboru

oświadczenie dot. przetwarzania danych

szczegolowa klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-11-28 14:27:20 | Data modyfikacji: 2019-11-28 14:27:41.
Data wprowadzenia: 2019-11-28 14:27:20
Data modyfikacji: 2019-11-28 14:27:41
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót