Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - Podinspektor do spraw gospodarki
gruntami

OR.2110.3.2019

Adamów, dn. 31.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa jednostki:
Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów

2. Nazwa stanowiska:
Podinspektor do spraw gospodarki gruntami

3. Wymiar etatu: pełny etat

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
4. Nieposzlakowana opinia
5. Wykształcenie wyższe: geodezja, gospodarka nieruchomościami, budownictwo
6. Odbyty minimum 6 miesięczny staż pracy w organach administracji samorządowej w instytucjach publicznych lub na podobnym stanowisku
7. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku Podinspektor do spraw gospodarki gruntami
8. Znajomość aktów prawnych:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy – kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawy – prawo budowlane,
- ustawy – kodeks cywilny
9. Znajomość obsługi komputera: obsługa środowiska Windows, arkusza tekstowego i arkusza kalkulacyjnego.

II. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
1. Dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu zadań
2. Umiejętność podejmowania decyzji
3. Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynika z:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

i obejmuje przede wszystkim prowadzenie następujących spraw:
1. Sporządzanie kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji mienia gminnego.
2. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
- sprzedaż gruntów – sporządzanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych,
- dzierżawa – sporządzanie umów dzierżawnych,
- prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
- najem lokali mieszkalnych.
3. Odpowiedzialność za kompletowanie dokumentacji i stwierdzenie wykonania czynności z zakresu gospodarki gruntami i mienia komunalnego dot. spraw finansowych.
4. Obrót nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki.
5. Tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
6. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w drodze bez przetargowej.
7. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
8. Prowadzenie spraw w zakresie zlecania wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
9. Realizacja przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
10. Wykonywanie zadań związanych z ustaleniem opłat adiacenckich.
11. Przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przygotowanie decyzji w tym zakresie.
12. Obsługa bazy danych zawierającej ewidencję gruntów i budynków dla potrzeb gminy.
13. Wnioskowanie o założenie i dokonywanie zmian w księgach wieczystych.
14. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
15. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.
16. Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.
17. Sporządzanie wniosków o ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne.
18. Prowadzenie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych.
19. Potwierdzenie na wniosek interesanta stanu posiadania do 1980 roku, gospodarstwa rolnego przez rodziców, w celu zaliczenia pracy w tymże gospodarstwie do wysługi lat.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
6. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Adamów jako Administratora Danych Osobowych kandydata w celu rekrutacji.
9. Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie dodatkowego zakresu danych osobowych w celu rekrutacji w przypadku gdy kandydat w składanych dokumentach aplikacyjnych poda dodatkowe dane osobowe (tj. w szerszym zakresie niż wymagane przepisami prawa) np. wizerunek.
10. Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Wzór w/w oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl natomiast w wersji papierowej w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Adamów.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem, miejscowość, data, czytelny podpis”.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
2. Praca w budynku Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, w tym praca na I piętrze, brak windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Adamów do pokoju nr 5 (Sekretariat) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor do spraw gospodarki gruntami” w terminie do dnia 12 listopada 2019 roku do godziny 15.00
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacji telefonicznych udziela Pani Aneta Molenda – Inspektor do spraw organizacyjno - kadrowych i BHP, nr tel. 84 6187716.

VIII. Informacja o wyniku naboru:
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie
i miejscu prowadzenia dalszego etapu naboru, a także technice jaka zostanie zastosowana.

IX. Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy o pracę organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.adamow.bip.gmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Adamów.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Oświadczenie do naboru

Oświadczenia kandydata dot. przetwarzania danych osobowych

Szczegółowa klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-10-31 14:31:41.
Data wprowadzenia: 2019-10-31 14:31:41
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót