Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - Podinspektor do spraw obronnych i
obsługi Rady Gminy

OR.2110.2.2019

Adamów, dn. 29.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Nazwa jednostki:
  Urząd Gminy Adamów
  Adamów 11b
  22-442 Adamów

 2. Nazwa stanowiska:
  Podinspektor do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy
 3. Wymiar etatu: pełny etat

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Wykształcenie wyższe: prawo, administracja,
 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku Podinspektor do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy
 7. Znajomość aktów prawnych:
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy – kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  - ustawy – kodeks wyborczy,
  - ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  - ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  - ustawy prawo o ustroju sadów powszechnych,
  - Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz innych stosownych rozporządzeń do w/w ustaw.
 8. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Podinspektora do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy
 9. Znajomość obsługi komputera: obsługa środowiska Windows, arkusza tekstowego i arkusza kalkulacyjnego.

II. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 1. Staż pracy: w administracji samorządowej, w instytucjach publicznych lub na podobnym stanowisku
 2. Dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 3. Umiejętność podejmowania decyzji
 4. Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynika z:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).
 4. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).
 5. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541).
 6. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).
 8. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
 9. innych stosownych rozporządzeń do w/w ustaw.

i obejmuje przede wszystkim prowadzenie następujących spraw:

 1. Obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń organów Gminy – Rady Gminy i Komisji Rady,
 2. Wykonywanie w zleconym zakresie zadań wynikających z przepisów szczególnych związanych z wyborami Wójta, Rady Gminy, wyborami do Sejmu, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami Prezydenta RP i przeprowadzenia referendum,
 3. Organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
 4. Obsługa narad sołtysów,
 5. Współdziałanie z organami wojskowymi i starostwem powiatowym,
 6. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzania Wójta Gminy wprowadzającego w/w regulamin w życie,
 7. Tworzenie stałego dyżuru dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji,
 8. Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 9. Opracowanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
 10. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 11. Opracowanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
 12. Wykonywanie zadań wynikających z trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,
 13. Analizowanie wniosków i nakładanie świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych dla potrzeb Sił Zbrojnych, jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz innych jednostek wykonujących zadania w zakresie obrony,
 14. Wystawianie wezwań do wykonywania świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych/doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
 15. Przygotowanie i prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
 16. Sprawowanie funkcji sekretarza Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 17. Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej,
 18. Opracowanie dokumentów planistycznych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 19. Współudział w opracowaniu planu obrony cywilnej Gminy,
 20. Tworzenie formacji obrony cywilnej,
 21. Wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
 22. Opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu (przyjęcia) ludności,
 23. Opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
 24. Organizacja bazy magazynowej i prowadzenie ewidencji sprzętu,
 25. Prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych oraz wszelkich spraw związanych z rejestrowaniem, wydawaniem dokumentów niejawnych,

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
 6. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 8. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na oferowanym stanowisku.
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Adamów jako Administratora Danych Osobowych kandydata w celu rekrutacji.
 10. Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie dodatkowego zakresu danych osobowych w celu rekrutacji w przypadku gdy kandydat w składanych dokumentach aplikacyjnych poda dodatkowe dane osobowe (tj. w szerszym zakresie niż wymagane przepisami prawa) np. wizerunek.
 11. Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Wzór w/w oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl natomiast
w wersji papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Adamów

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem, miejscowość, data, czytelny podpis”.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
 2. Praca w budynku Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, w tym praca na II piętrze, brak windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Adamów do pokoju nr 5 (Sekretariat) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy” w terminie do dnia 9 września 2019 roku do godziny 15.00
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacji telefonicznych udziela Pani Aneta Molenda – Inspektor do spraw organizacyjno - kadrowych i BHP, nr tel. 84 6187716.

VIII. Informacja o wyniku naboru:
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu prowadzenia dalszego etapu naboru, a także technice jaka zostanie zastosowana.

IX. Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy o pracę organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.adamow.bip.gmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Adamów.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Oświadczenie do naboru.pdf

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf

Oświadczenie o stanie zdrowia.pdf

Szczegółowa klauzula informacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:38:48.
Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:38:48
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót