Oferty pracy

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

 

WÓJT GMINY ADAMÓW


OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. T. KOŚCIUSZKI W SUCHOWOLI, SUCHOWOLA 238, 22-442 ADAMÓW

 

1. Organ prowadzący: Gmina Adamów
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Suchowoli, Suchowola 238, 22-442 Adamów
3. Wymagania wobec kandydatów

I. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).
a w szczególności:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967,z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
( Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm.);
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2 -11.
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.
4. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty. Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, lub;
2) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 263 )
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego

II. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo;
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 931, z późn. zm )
-w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
9) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
11) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, z późn. zm.);
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2018 r, poz. 967, z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz 1668, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie kandydata o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru.
17) wyłącznie w przypadku, gdy kandydat w składanych dokumentach aplikacyjnych poda dodatkowe dane osobowe (tj. w zakresie szerszym niż wymagane przepisami prawa) np. wizerunek, to kandydat składa również oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie tego dodatkowego zakresu w celu rekrutacji..

III. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem : „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli” terminie do dnia 17 czerwca 2019 r., do godz. 15.00.
1) osobiście-w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie sekretariacie,( II piętro pok. Nr 5), Adamów 11b, 22-442 Adamów
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pow. zamojski,

IV. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

V. Za termin złożenia ofert przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Adamowie.

VI. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Na żądanie Wójta Gminy Adamów kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w poz. II pkt. 4-9.

VIII. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

IX. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Adamów.

X. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

XI. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Adamowie, tel. 846187716 lub pok. nr 9 II piętro.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:08:50.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:08:50
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót