Strona Urząd Gminy Adamów: adamow.gmina.pl
 Informacje bieżące
Informacja
2017-03-28 12:31:58
Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie akty  ...więcej

Informacja
2017-01-27 11:34:32
Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepe  ...więcej

Informacja dla rolników
2016-12-05 14:41:33
Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku: suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów
2016-09-02 13:14:45
Adamów 02.09.2016 RIG.7140.1.2016 OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, usytuowany w budynku w miejscowo  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 24.03.2016r.
2016-03-25 11:43:41
Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2016 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie akty  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego - zezwolenie na inwestycję realizacji drogowej
2016-03-16 13:37:22
  ...więcej

Obwieszcznie Starosty Zamojskiego - zezwolenie na inwestycję realizacji drogowej
2016-02-15 13:32:46
  ...więcej

INFORMACJA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2014-12-29 13:45:17
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeże  ...więcej

INFORMACJA PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH
2014-12-29 13:41:24
PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH Urząd Gminy Adamów przypomina podatnikom o obowiązku złożenia deklaracji i opłacenia należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na 2015 rok. Art. 6 ustawy  ...więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Adamów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i dzierżawy na okres 3 lat
2014-01-13 10:48:39
I N F O R M A C J A Wójt Gminy Adamów informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony z dniem 13.01.2014r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Adamów przezna  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
Adamów 11b
22-442 Adamów
Kierownik Jednostki
mgr Dariusz Szykuła
Kontakt:
Tel: (+48 84) 61-86-102, 61-86-116, 61-87-710
Fax: (+48 84) 61-86-119
e-mail: poczta@adamow.gmina.pl