Sesje Rady

XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 17 listopada 2017r.

 

                            


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 21 listopada 2017r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b,

odbędzie się XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018rok
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 19. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Rozpatrzenie pism
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 24. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-11-17 09:01:01.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji: 2017-11-17 09:01:01
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: Piotr Brach