Sesje Rady

XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 15 grudnia 2017r.

 

                            

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 22 grudnia 2017r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, odbędzie się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej
  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  - głosowanie projektu uchwały budżetowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom oświatowym Gminy Adamów przez Urząd Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
  - dyskusja
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta za 2017 rok
  - dyskusja
 23. Rozpatrzenie pism
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 25. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: Piotr Brach