Strona Urząd Gminy Adamów: adamow.gmina.pl
 Sesje Rady
Sesje Rady
XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 25 maja 2017r.

 

 

                                                        

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 31 maja 2017r. /środa/ o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2016

- dyskusja

- podjęcie uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

- dyskusja

- podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- dyskusja

- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

- dyskusja

- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017 - 2023 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka

- dyskusja

- podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów

- dyskusja

- podjęcie uchwały

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski 

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z wykonania zdań za 2016 rok

- dyskusja

16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

- dyskusja

17. Rozpatrzenie pism

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

19. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: piotr brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:34:00.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji:
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: piotr brach
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
Adamów 11b
22-442 Adamów
Kierownik Jednostki
mgr Dariusz Szykuła
Kontakt:
Tel: (+48 84) 61-86-102, 61-86-116, 61-87-710
Fax: (+48 84) 61-86-119
e-mail: poczta@adamow.gmina.pl