L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia poniżej 30000 euro40854
2Postępowania poniżej 14000 euro35678
3Przetargi9578
4RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu6872
5Urząd Stanu Cywilnego - USC3115
6Urząd Gminy3048
7Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach2674
8Oświadczenia majątkowe2499
9Dane2323
10Gmina2304
11Uchwały Rady2163
12Wójt2157
13Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG2085
1420162004
15Rada Gminy1966
16Zagospodarowanie przestrzenne1960
17Budżet1798
18Ewidencje i rejestry1792
19Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR1716
20AKTUALNOŚCI1678
21RIG 271.1.2016 - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek1636
22Struktura organizacyjna UG w Adamowie1591
23Statut Gminy1537
24DRUKI DO POBRANIA1518
25Podatki i opłaty1508
26Komisje Rady1498
27EPUAP1491
28Referat Finansowo-Księgowy - FK1480
2920171443
30Wyszukiwarka1422
31Strategia rozwoju Gminy Adamów1409
32Redakcja Biuletynu1383
33Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20161383
34Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)1371
35Rejestry i Ewidencje1345
36stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych1343
37Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-20201334
38Dostęp do informacji publicznej1326
39Mienie gminy1290
40Informacje nieudostępnione1282
41stanowisko pracy d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy 1279
42RIG 271.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów Gmina Adamów1252
43Instrukcja obsługi1241
44Stowarzyszenia i związki członkowskie1200
45Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami1161
46RIG 271.2.2014 Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli, Odgrzybianie Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli1159
47RIG 271.1.2014 Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m.Jacnia1157
48Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-20241141
49Wybory ławników 20151125
50RIG 271.1.2013 - Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów1101
51Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r1088
52REFERENDA1084
53Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1076
54Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska1068
55Radni1054
56RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów1050
57Kierownictwo Urzędu Gminy w Adamowie1047
58Aktualnosci 2015 rok1040
59Zarządzenia Wójta Gminy Adamów1039
60VII kadencja Rady Gminy Adamów 2014 - 20181038
61Regulamin organizacyjny1013
62Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów975
63Jednostki organizacyjne972
64RIG 271.1.2015 - Przebudowa odcinków drogi gminnej w ciągu Bondyrz-Trzepieciny-Bondyrz – I ETAP966
65RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola965
66Pracownicy Urzędu Gminy964
67Rok 2013963
68RIG 271.3.2012 - Zakup energii elektrycznej958
69RIG 271.11.2013 - Budowa placu zabaw w miejscowościach Suchowola, Szewnia Górna oraz utworzenie siłowni napowietrznej - miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów952
70RIG 271.3.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów948
71RIG 271.11.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów945
72RIG 271.6.2013 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2013/2014941
73Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych939
74RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS938
75RIG 271.1.2016 - Pytania i Odpowiedzi937
76929
77Opinie RIO920
78RIG 271.5.2013 - Budowa oczyzczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej915
79RIG 271.6.2017 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda Gmina Adamów909
80Rok 2016907
81Informacja o podatku od nieruchomości900
82stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych900
83RIG 271.4.2016 - Remont drogi gminnej nr 010836 L od km 0+750 do km 0+990,4 w miejscowości Suchowola-Kolonia zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz remont drogi gminnej nr 010836L od km 0+605,4 do km 0+750 w miejscowości Suchowola886
84VI kadencja Rady Gminy Adamów 2010 -2014886
85RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej873
86RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia865
87Druki z zakresu gosp. komunalnej i ochrony środowiska849
88RIG 271.7.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia845
89Rok 2017840
90stanowisko pracy d/s oświaty, zdrowia i sportu838
91OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów837
92Rok 2014828
93RIG 271.1.2018 - Energia odnawialna w Gminie Adamów823
94RIG 271.8.2012 Zakup koparko-ładowarki823
95RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót 820
96Jednostki pomocnicze819
97RIG 271.3.2014 - Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. Nr 1457/4, 1788, 1104, 1479815
98RIG 271.9.2013 - Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby CIS zs. w Jacni wraz z oprzyrządowaniem811
99RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów806
100Rok 2015803
101RIG 271.6.2016- Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna802
102Druki podatkowe801
103Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 5 października 2015 798
104RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek795
105RIG 271.10.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia792
106OR 271.1.2012 Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów791
107RIG 271.4.2914 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli782
108RIG 271.7.2013 - Modernizacja drogi w m. Szewnia Górna781
109RIG 271.5.2015 - Remont drogi gminnej w m. Bliżów780
110Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II780
111RIG 271.4.2013 -BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(ulica) - dostawa materiałów budowlanych778
112RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów777
113RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł777
114stanowisko pracy d/s obronnych i obsługi Rady Gminy776
115Sprawozdania774
116Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów774
117RIG 271.1.2017- Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Adamów w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r 773
118RIG 271.4.2015 - Remont drogi gminnej w m.Rachodoszcze (Żyznów)771
119RIG 271.2.1017 - Odbudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów769
120RIG 271.7.2015 - Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna766
121RIG 271.12.2013 -Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów766
122Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015765
123RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna”765
124OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP758
125Druki z zakresu ewidencji ludności 757
126OR 271.3.2013 - Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych do Punktu Przedszkolnego w Suchowoli756
127RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej753
128RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych752
129RIG 271.2.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Doły)750
130RIG 271.9.2014 - Remont drogi gminnej w m. Bondyrz 0+000 do 0+163, Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna 0+616,81 do 0+819,21750
1312012749
132Budżet Gminy 749
133OR 271.2.2013 Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla PPw Suchowoli748
134RIG 271.5.2016 - Budowa drogi gminnej Nr 010827L w m. Feliksówka praz przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów - ETAP przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda743
135RIG 271.5.2014 - Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) oraz budowa dróg gminnych w m. Suchowola (Doły), Szewnia Górna741
136RIG 271.6.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2015/2016739
137RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego737
138RIG 271.2.2016 Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)733
139RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze733
140Woda i ścieki727
141Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014727
142Informacja o podatku leśnym724
143RIG 271.7.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia723
144RIG 271.13.2013 - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Adamów (do Profesjonalu)722
145Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych720
146RIG 271.3.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Ulica)711
147ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW710
148 Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Adamów 2014-2018707
149Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2013 r.705
150RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli703
151RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego702
152Druki związane z działanością USC702
153Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów – zatrudnienie700
154Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi700
155RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia698
156ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO697
157Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010694
158RIG 271.8.2014 - Remont drogi gminnej w Bliżów 0+400 do 0+550, Budowa drogi gminnej w m.Suchowola 0+000 do 0+109,48692
159RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia692
160RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów690
161RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola690
162Dostawa pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w Punkcie Przedszkolnym w Suchowoli686
163Druki związane z działalnością gospodarczą683
164Informacja o podatku rolnym681
165Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012675
166RIG 271.7.2012 Remont drogi gminnej Nr 010844L Adamów-Potoczek - dostawa materiałów budowlanych675
167RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów675
168RIG 271.6.2014 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów675
169Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2014 r667
170OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych666
171RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 665
1722015661
173RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów661
174RIG 271.9.2012 Modernizacja drogi Szewnia Górna660
175RIG 271/5/2012 - Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. Nr 2690/5657
176RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego652
177RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017650
178Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017650
179Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2012 r.648
180Wykaz umorzeń powyżej 500 zł644
181informacje643
182ULGI642
183Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu641
184Druki związane z gospodarka mieniem i gruntami639
18518R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego637
186Projekt budżetu636
187Dostęp do informacji publicznej635
188Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011634
189Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013631
190627
191Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.626
192Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego621
193RDR621
19412R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej616
195Komisja Rewizyjna615
196Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.614
1972015611
198Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r.609
1992014609
200Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego608
201 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.600
202Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska600
203RIG 271.3.2017 - Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów), Zadanie Nr 2 -Remont drogi gminnej Nr 010836 L w m. Suchowola Kolonia594
204REFERENDUM ogólnokrajowe 2015593
205RIG 271.3.2016 - Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek - w latach 2016- 2020590
206Stawki podatku od nieruchomości - 2014 r590
207RIG 271.5.2017 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka588
208Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.587
2092011584
210Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r - miesiąc po złożeniu ślubowania583
2112014583
212Wybory zarządzone na dzień 25 października 2015 roku582
213Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2014-2018581
214Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2015 r581
215Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska579
216Budżet Gminy Adamów na 2014 rok578
217Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.576
218Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2010-2014576
2192013572
220stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych569
221Oświadczenia majątkowe złożone w 2013567
222Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Adamów 2010 -2014566
223Strategia rozwoju Gminy Adamów na lata 2007-20015566
224Obwieszczenie564
225RIG 271.4.2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m.Adamów564
226RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów563
227Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r.561
228Projekt budżetu Gminy Adamów na 2015 rok z dnia 13 listopada 2014 roku556
229Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r.555
230Od 2016 roku552
231RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o551
232 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.550
233Projekt budżetu Gminy Adamów na 2013 rok z z dnia 14 listopada 2012550
234Budżet Gminy Adamów na 2015 rok545
235Budżet Gminy Adamów na 2016 rok543
236Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.541
237Regulamin pracy541
238Komisja Rewizyjna540
239Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r538
240Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r533
241Informacje na 2015 rok532
242Budżet Gminy Adamów na 2013 rok532
243Projekt budżetu Gminy Adamów na 2016 rok531
244Informacja Wójta Gminy Adamów - o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 526
245Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji525
2462012523
247Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.523
2482010521
249Informacja z wykonania budżetu za I półrocze516
250Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.515
251Projekt budżetu Gminy Adamów na 2014 rok z z dnia 14 listopada 2013512
252Stawki podatku od nieruchomości - 2013 r.502
253Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r.495
254Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r491
255RIG 271.2.2018 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka491
256Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.490
257PLAN ZAMÓWIEŃ 2017487
258Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.486
259RIG 271.7/1.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia 486
260Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów485
261Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów480
262Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 477
263Sprawozdania za 2014 rok473
264Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r471
265Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów471
266Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów470
267Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r470
268Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów469
269Sprawozdania za 2015 rok468
270ALKOHOL467
271INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW O SPORZĄDZENIU,TERMINIE I MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW465
272Rok 2015463
273Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia 15 września 2015 r.463
274Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 28 września 2015 r463
275Jakość wody pitnej462
276Rok 2014459
277RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap454
278Oswiadczenia majatkowe złożone w 2017 roku453
279Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 449
280Od 2012 roku444
281RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek437
282RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego435
283Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.433
284Rok 2016429
285Rok 2013423
286RIG 271.8.2017 - Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda Gmina Adamów421
287RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów421
288RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018412
289Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r411
290Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.403
291RIG 271.2.1017 -PYTANIA i ODPOWIEDZI390
292RIG 271.9.2017 - BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola (ULICA)380
293Sprawozdania za 2013 rok379
294Rejestr Instytucji Kultury362
295RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach346
296RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap345
297RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki344
298Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.332
299Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r332
300Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2016 r323
301Rok 2018295
302Budżet Gminy Adamów na 2017 rok293
303Rok 2016280
304Sprawozdania za 2016 rok265
305Rok 2017256
306RIG 271.4.2018 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520252
307Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego248
308PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 r.242
309Projekt budżetu Gminy Adamów na 2018 rok z dnia 14 listopada 2017 roku240
310Sprawozdania za 2017 rok229
311Budżet Gminy Adamów na 2018 rok201
312Projekt budżetu Gminy Adamów na 2017 rok z dnia 14 listopada 2016 roku186
313Rok 2018145
314RIG 271.3.2108 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów 144
315 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 201880
316RIG 271.2R.2018 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ,- realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego ,- dostawa na potrzeby Gminy Adamów73
317201863
318RIG 271.3R.2018 - Budowa tężni solankowej w m. Jacnia56
319Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.53
320RIG.6235.11.2018 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów50
321Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.49
322Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.39
323Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.34
324RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w JAcni30
325Rok 201728
326Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r23
327RIG 271.5.2018 - Budowa placu zabaw w m. Bondyrz , Budowa placu zabaw w m. Potoczek7