L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia poniżej 30000 euro35805
2Postępowania poniżej 14000 euro30751
3Przetargi8546
4RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu6051
5Urząd Gminy2743
6Urząd Stanu Cywilnego - USC2549
7Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach2491
8Oświadczenia majątkowe2236
9Dane2066
10Gmina2025
11Wójt1928
12Uchwały Rady1906
1320161864
14Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG1841
15Zagospodarowanie przestrzenne1741
16Rada Gminy1736
17Ewidencje i rejestry1594
18Budżet1568
19Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR1503
20AKTUALNOŚCI1470
21RIG 271.1.2016 - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek1447
22Struktura organizacyjna UG w Adamowie1436
23Podatki i opłaty1338
24Komisje Rady1333
25DRUKI DO POBRANIA1322
26EPUAP1293
27Referat Finansowo-Księgowy - FK1291
28Wyszukiwarka1263
29Statut Gminy1256
30Strategia rozwoju Gminy Adamów1244
31Redakcja Biuletynu1228
3220171201
33Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20161200
34Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)1182
35Rejestry i Ewidencje1179
36stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych1162
37Dostęp do informacji publicznej1152
38Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-20201150
39stanowisko pracy d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy 1128
40Informacje nieudostępnione1126
41Mienie gminy1125
42RIG 271.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów Gmina Adamów1099
43Instrukcja obsługi1090
44Stowarzyszenia i związki członkowskie1039
45Podział Gminy Adamów na okręgi wyborcze1008
46RIG 271.1.2014 Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m.Jacnia1006
47Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami996
48RIG 271.2.2014 Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli, Odgrzybianie Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli989
49Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024978
50Wybory ławników 2015966
51RIG 271.1.2013 - Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów956
52RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów939
53REFERENDA924
54Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r921
55Aktualnosci 2015 rok916
56Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska904
57Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej901
58VII kadencja Rady Gminy Adamów 2014 - 2018893
59Radni887
60Zarządzenia Wójta Gminy Adamów887
61Regulamin organizacyjny879
62Kierownictwo Urzędu Gminy w Adamowie872
63Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów836
64RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola835
65Rok 2013823
66RIG 271.1.2015 - Przebudowa odcinków drogi gminnej w ciągu Bondyrz-Trzepieciny-Bondyrz – I ETAP819
67RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS817
68RIG 271.11.2013 - Budowa placu zabaw w miejscowościach Suchowola, Szewnia Górna oraz utworzenie siłowni napowietrznej - miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów813
69Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych813
70Pracownicy Urzędu Gminy809
71RIG 271.1.2016 - Pytania i Odpowiedzi809
72RIG 271.3.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów807
73Jednostki organizacyjne807
74RIG 271.3.2012 - Zakup energii elektrycznej801
75RIG 271.6.2013 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2013/2014798
76RIG 271.11.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów788
77RIG 271.6.2017 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda Gmina Adamów781
78VI kadencja Rady Gminy Adamów 2010 -2014775
79Rok 2016772
80RIG 271.4.2016 - Remont drogi gminnej nr 010836 L od km 0+750 do km 0+990,4 w miejscowości Suchowola-Kolonia zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz remont drogi gminnej nr 010836L od km 0+605,4 do km 0+750 w miejscowości Suchowola754
81Informacja o podatku od nieruchomości754
82Opinie RIO750
83stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych743
84RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej741
85RIG 271.5.2013 - Budowa oczyzczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej737
86RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia731
87730
88RIG 271.7.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia730
89OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów711
90Rok 2014696
91Jednostki pomocnicze694
92Rok 2015690
93stanowisko pracy d/s oświaty, zdrowia i sportu687
94RIG 271.8.2012 Zakup koparko-ładowarki685
95Druki z zakresu gosp. komunalnej i ochrony środowiska683
96RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót 683
97RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów674
98stanowisko pracy d/s obronnych i obsługi Rady Gminy671
99RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek668
100RIG 271.3.2014 - Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. Nr 1457/4, 1788, 1104, 1479667
101Druki podatkowe666
102RIG 271.6.2016- Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna665
103Rok 2017661
104RIG 271.9.2013 - Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby CIS zs. w Jacni wraz z oprzyrządowaniem658
105RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów656
106Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015655
107RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł654
108Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów653
109RIG 271.12.2013 -Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów651
110Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 5 października 2015 646
111RIG 271.2.1017 - Odbudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów646
112OR 271.1.2012 Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów644
113RIG 271.7.2013 - Modernizacja drogi w m. Szewnia Górna643
114RIG 271.10.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia641
115RIG 271.5.2015 - Remont drogi gminnej w m. Bliżów639
116Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II639
117RIG 271.1.2017- Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Adamów w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r 638
118RIG 271.4.2013 -BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(ulica) - dostawa materiałów budowlanych638
119Sprawozdania638
120Druki z zakresu ewidencji ludności 637
1212012635
122RIG 271.4.2015 - Remont drogi gminnej w m.Rachodoszcze (Żyznów)635
123Budżet Gminy 633
124RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna”633
125RIG 271.7.2015 - Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna631
126RIG 271.2.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Doły)625
127RIG 271.6.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2015/2016625
128Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014621
129RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej619
130OR 271.3.2013 - Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych do Punktu Przedszkolnego w Suchowoli617
131RIG 271.4.2914 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli617
132RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego613
133RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych611
134OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP611
135OR 271.2.2013 Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla PPw Suchowoli606
136RIG 271.9.2014 - Remont drogi gminnej w m. Bondyrz 0+000 do 0+163, Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna 0+616,81 do 0+819,21603
137Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2013 r.602
138RIG 271.2.2016 Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)596
139RIG 271.5.2014 - Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) oraz budowa dróg gminnych w m. Suchowola (Doły), Szewnia Górna596
140Druki związane z działanością USC595
141RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze593
142Informacja o podatku leśnym592
143RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego592
144RIG 271.3.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Ulica)592
145RIG 271.5.2016 - Budowa drogi gminnej Nr 010827L w m. Feliksówka praz przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów - ETAP przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda590
146Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów – zatrudnienie588
147RIG 271.13.2013 - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Adamów (do Profesjonalu)586
148Woda i ścieki586
149 Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Adamów 2014-2018585
150RIG 271.7.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia584
151Druki związane z działalnością gospodarczą582
152RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli578
153Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych573
154Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi571
155Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010571
156Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012570
157RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia567
158RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów566
159Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2014 r565
160RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola564
161ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW563
162ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO562
163RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia559
1642015558
165RIG 271.7.2012 Remont drogi gminnej Nr 010844L Adamów-Potoczek - dostawa materiałów budowlanych552
166Informacja o podatku rolnym548
167OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych548
168RIG 271.8.2014 - Remont drogi gminnej w Bliżów 0+400 do 0+550, Budowa drogi gminnej w m.Suchowola 0+000 do 0+109,48548
169Dostawa pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w Punkcie Przedszkolnym w Suchowoli543
170Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2012 r.541
171ULGI539
172Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu537
173Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011534
17418R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego533
175informacje533
176Druki związane z gospodarka mieniem i gruntami532
177Wykaz umorzeń powyżej 500 zł531
178Projekt budżetu529
179Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.529
180Dostęp do informacji publicznej529
181RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów528
1822015524
183RIG 271/5/2012 - Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. Nr 2690/5523
184RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów522
185RIG 271.6.2014 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów521
186Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.520
187RDR520
188Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017517
1892014513
190 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.512
191RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017512
192RIG 271.9.2012 Modernizacja drogi Szewnia Górna512
193RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 511
194Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013510
195RIG 271.1.2018 - Energia odnawialna w Gminie Adamów505
196RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego505
197Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego504
198Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r.503
199Stawki podatku od nieruchomości - 2014 r503
20012R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej499
201RIG 271.3.2017 - Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów), Zadanie Nr 2 -Remont drogi gminnej Nr 010836 L w m. Suchowola Kolonia499
202Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska499
2032011494
204Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r - miesiąc po złożeniu ślubowania494
205REFERENDUM ogólnokrajowe 2015492
206Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.491
207Budżet Gminy Adamów na 2014 rok489
208Oświadczenia majątkowe złożone w 2013485
209Wybory zarządzone na dzień 25 października 2015 roku480
2102014480
211RIG 271.5.2017 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka479
212Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2010-2014479
213Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2014-2018478
214Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r.477
215Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego474
216Komisja Rewizyjna472
217stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych466
218Strategia rozwoju Gminy Adamów na lata 2007-20015466
219RIG 271.4.2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m.Adamów463
220 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.463
221RIG 271.3.2016 - Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek - w latach 2016- 2020461
222Projekt budżetu Gminy Adamów na 2013 rok z z dnia 14 listopada 2012460
223459
224Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.456
225Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Adamów 2010 -2014455
226Budżet Gminy Adamów na 2015 rok455
227Komisja Rewizyjna455
228Obwieszczenie455
229Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r454
2302013454
231Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2015 r453
232Projekt budżetu Gminy Adamów na 2015 rok z dnia 13 listopada 2014 roku451
233Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska451
234Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r450
235Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.449
236Budżet Gminy Adamów na 2013 rok449
237RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów447
238Od 2016 roku445
239Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r.443
240Projekt budżetu Gminy Adamów na 2016 rok440
241Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji438
242Budżet Gminy Adamów na 2016 rok438
243Informacja Wójta Gminy Adamów - o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 434
244Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.431
245RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o430
2462010430
247Regulamin pracy428
248Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.425
2492012423
250Informacje na 2015 rok419
251Projekt budżetu Gminy Adamów na 2014 rok z z dnia 14 listopada 2013415
252Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r404
253Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.400
254Stawki podatku od nieruchomości - 2013 r.400
255PLAN ZAMÓWIEŃ 2017398
256Informacja z wykonania budżetu za I półrocze397
257Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów388
258Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 386
259Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.385
260Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r.384
261Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r383
262Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r382
263Sprawozdania za 2014 rok380
264Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów378
265Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów378
266INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW O SPORZĄDZENIU,TERMINIE I MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW378
267Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów376
268Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia 15 września 2015 r.374
269Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 28 września 2015 r371
270Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów369
271RIG 271.7/1.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia 367
272Rok 2015363
273Rok 2014362
274Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 357
275ALKOHOL353
276Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.353
277Sprawozdania za 2015 rok352
278Od 2012 roku350
279Jakość wody pitnej349
280RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego343
281RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap334
282Rok 2013330
283Oswiadczenia majatkowe złożone w 2017 roku328
284RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów328
285RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek328
286Rok 2016323
287RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018313
288Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r313
289RIG 271.8.2017 - Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda Gmina Adamów301
290RIG 271.2.1017 -PYTANIA i ODPOWIEDZI295
291Sprawozdania za 2013 rok291
292Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.287
293RIG 271.9.2017 - BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola (ULICA)280
294RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap254
295Rejestr Instytucji Kultury250
296RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki246
297RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach245
298Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.227
299Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r226
300Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2016 r224
301Budżet Gminy Adamów na 2017 rok202
302Rok 2016189
303Sprawozdania za 2016 rok170
304Rok 2017166
305Projekt budżetu Gminy Adamów na 2018 rok z dnia 14 listopada 2017 roku156
306Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego132
307Rok 2018125
308RIG 271.2.2018 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka118
309Projekt budżetu Gminy Adamów na 2017 rok z dnia 14 listopada 2016 roku106
310Sprawozdania za 2017 rok102
311Budżet Gminy Adamów na 2018 rok101
312Rok 201844
313PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 r.42
314RIG 271.3.2108 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów 35