L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia poniżej 30000 euro33093
2Postępowania poniżej 14000 euro27698
3Przetargi7718
4RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu5428
5Urząd Gminy2428
6Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach2278
7Sesje Rady2232
8Urząd Stanu Cywilnego - USC2226
9Oświadczenia majątkowe2009
10Dane1800
1120161739
12Gmina1736
13Wójt1676
14Uchwały Rady1667
15Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG1575
16Zagospodarowanie przestrzenne1521
17Rada Gminy1502
18Ewidencje i rejestry1344
19Budżet1327
20RIG 271.1.2016 - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek1318
21Struktura organizacyjna UG w Adamowie1275
22Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR1246
23AKTUALNOŚCI1239
24Podatki i opłaty1130
25Komisje Rady1121
26DRUKI DO POBRANIA1110
27Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy1082
28Wyszukiwarka1067
29Strategia rozwoju Gminy Adamów1057
30EPUAP1045
31Redakcja Biuletynu1037
32Referat Finansowo-Księgowy - FK1034
3320171021
34Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016997
35Rejestry i Ewidencje997
36stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych988
37stanowisko pracy d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy 973
38Statut Gminy972
39Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)962
40Dostęp do informacji publicznej957
41RIG 271.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów Gmina Adamów952
42Informacje nieudostępnione940
43Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020927
44Mienie gminy923
45Instrukcja obsługi912
46RIG 271.1.2014 Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m.Jacnia868
47RIG 271.2.2014 Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli, Odgrzybianie Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli861
48Stowarzyszenia i związki członkowskie844
49RIG 271.1.2013 - Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów841
50RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów838
51Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami822
52Podział Gminy Adamów na okręgi wyborcze786
53Aktualnosci 2015 rok786
54Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024766
55Radni764
56Wybory ławników 2015764
57VII kadencja Rady Gminy Adamów 2014 - 2018753
58Zarządzenia Wójta Gminy Adamów738
59Kierownictwo Urzędu Gminy w Adamowie738
60Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska737
61RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola733
62Regulamin organizacyjny728
63REFERENDA726
64Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r716
65RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS712
66Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów710
67Pracownicy Urzędu Gminy694
68RIG 271.11.2013 - Budowa placu zabaw w miejscowościach Suchowola, Szewnia Górna oraz utworzenie siłowni napowietrznej - miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów693
69Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych693
70Rok 2013692
71RIG 271.3.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów691
72Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej691
73RIG 271.1.2016 - Pytania i Odpowiedzi689
74RIG 271.6.2013 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2013/2014682
75RIG 271.11.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów677
76RIG 271.6.2017 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda Gmina Adamów665
77Rok 2016664
78RIG 271.3.2012 - Zakup energii elektrycznej659
79RIG 271.4.2016 - Remont drogi gminnej nr 010836 L od km 0+750 do km 0+990,4 w miejscowości Suchowola-Kolonia zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz remont drogi gminnej nr 010836L od km 0+605,4 do km 0+750 w miejscowości Suchowola649
80RIG 271.1.2015 - Przebudowa odcinków drogi gminnej w ciągu Bondyrz-Trzepieciny-Bondyrz – I ETAP646
81VI kadencja Rady Gminy Adamów 2010 -2014637
82Jednostki organizacyjne624
83RIG 271.5.2013 - Budowa oczyzczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej622
84RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej621
85Informacja o podatku od nieruchomości611
86RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia609
87RIG 271.7.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia607
88stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych592
89OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów590
90Opinie RIO586
91Rok 2015584
92RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót 582
93Rok 2014578
94Druki z zakresu gosp. komunalnej i ochrony środowiska574
95RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów562
96RIG 271.2.1017 - Odbudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów555
97RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów554
98RIG 271.8.2012 Zakup koparko-ładowarki554
99Druki podatkowe553
100RIG 271.9.2013 - Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby CIS zs. w Jacni wraz z oprzyrządowaniem550
101RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek550
102RIG 271.3.2014 - Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. Nr 1457/4, 1788, 1104, 1479549
103Jednostki pomocnicze548
104RIG 271.12.2013 -Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów547
105RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł547
106RIG 271.6.2016- Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna544
107stanowisko pracy d/s obronnych i obsługi Rady Gminy544
108Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów540
109RIG 271.6.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2015/2016540
110stanowisko pracy d/s oświaty, zdrowia i sportu539
1112012539
112RIG 271.7.2015 - Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna531
113RIG 271.4.2015 - Remont drogi gminnej w m.Rachodoszcze (Żyznów)530
114Druki z zakresu ewidencji ludności 527
115RIG 271.1.2017- Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Adamów w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r 526
116RIG 271.2.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Doły)525
117RIG 271.7.2013 - Modernizacja drogi w m. Szewnia Górna523
118RIG 271.5.2015 - Remont drogi gminnej w m. Bliżów523
119Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015523
120RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna”519
121RIG 271.10.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia519
122Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II517
123OR 271.1.2012 Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów516
124RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej516
125RIG 271.4.2013 -BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(ulica) - dostawa materiałów budowlanych515
126Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 5 października 2015 514
127Sprawozdania510
128Rok 2017508
129RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego507
130Budżet Gminy 506
131OR 271.3.2013 - Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych do Punktu Przedszkolnego w Suchowoli503
132RIG 271.9.2014 - Remont drogi gminnej w m. Bondyrz 0+000 do 0+163, Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna 0+616,81 do 0+819,21501
133OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP497
134RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych497
135RIG 271.4.2914 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli494
136RIG 271.3.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Ulica)493
137Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2013 r.493
138RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego492
139Druki związane z działanością USC491
140RIG 271.5.2014 - Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) oraz budowa dróg gminnych w m. Suchowola (Doły), Szewnia Górna489
141Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014487
142RIG 271.13.2013 - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Adamów (do Profesjonalu)486
143OR 271.2.2013 Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla PPw Suchowoli486
144RIG 271.2.2016 Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)485
145RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze483
146RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli483
147Informacja o podatku leśnym482
148Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów – zatrudnienie480
149RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów479
150RIG 271.7.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia478
151476
152RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia475
153RIG 271.5.2016 - Budowa drogi gminnej Nr 010827L w m. Feliksówka praz przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów - ETAP przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda469
154Druki związane z działalnością gospodarczą465
155Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi465
156Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych455
157Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2014 r452
158ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO452
159RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia452
160Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.451
1612015451
162OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych450
163Woda i ścieki450
164RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola449
165RIG 271.7.2012 Remont drogi gminnej Nr 010844L Adamów-Potoczek - dostawa materiałów budowlanych443
166Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010442
167ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW440
168 Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Adamów 2014-2018439
16918R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego436
170Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012435
171Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2012 r.432
172 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.431
173Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu428
174Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.427
175Dostawa pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w Punkcie Przedszkolnym w Suchowoli425
1762014424
177Druki związane z gospodarka mieniem i gruntami424
178Dostęp do informacji publicznej424
179informacje423
180Stawki podatku od nieruchomości - 2014 r423
181RIG 271.8.2014 - Remont drogi gminnej w Bliżów 0+400 do 0+550, Budowa drogi gminnej w m.Suchowola 0+000 do 0+109,48422
182Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.421
183ULGI420
1842015420
185Informacja o podatku rolnym417
186Wykaz umorzeń powyżej 500 zł417
187Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r - miesiąc po złożeniu ślubowania416
188Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego415
189Projekt budżetu414
190RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów414
191RDR414
19212R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej413
193Oświadczenia majątkowe złożone w 2013412
194RIG 271.6.2014 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów409
195Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska407
1962011404
197RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów403
198Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011402
199Budżet Gminy Adamów na 2014 rok402
200RIG 271.9.2012 Modernizacja drogi Szewnia Górna399
201RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017399
202Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r.398
203RIG 271/5/2012 - Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. Nr 2690/5398
204RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 396
205Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r.393
206RIG 271.3.2017 - Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów), Zadanie Nr 2 -Remont drogi gminnej Nr 010836 L w m. Suchowola Kolonia392
207RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego392
208Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013386
209Komisja Rewizyjna380
210Projekt budżetu Gminy Adamów na 2013 rok z z dnia 14 listopada 2012379
211RIG 271.5.2017 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka378
2122014375
213 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.375
214Komisja Rewizyjna372
215Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.372
216Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r372
217Budżet Gminy Adamów na 2015 rok370
218Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r368
219Projekt budżetu Gminy Adamów na 2015 rok z dnia 13 listopada 2014 roku368
220REFERENDUM ogólnokrajowe 2015368
221Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego367
222Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2010-2014364
223Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji364
224Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017362
225Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.361
226RIG 271.4.2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m.Adamów359
227Budżet Gminy Adamów na 2016 rok355
228Budżet Gminy Adamów na 2013 rok355
229Od 2016 roku354
2302013354
231Wybory zarządzone na dzień 25 października 2015 roku352
232RIG 271.3.2016 - Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek - w latach 2016- 2020351
233Informacja Wójta Gminy Adamów - o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 350
234Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.349
235Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.348
236Obwieszczenie346
237Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2014-2018346
238RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów342
239Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska342
240Projekt budżetu Gminy Adamów na 2016 rok340
241stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych338
242Strategia rozwoju Gminy Adamów na lata 2007-20015338
243Projekt budżetu Gminy Adamów na 2014 rok z z dnia 14 listopada 2013333
2442010332
245RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o332
246Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Adamów 2010 -2014329
247Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r.329
248Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r328
249Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.322
250Stawki podatku od nieruchomości - 2013 r.318
251PLAN ZAMÓWIEŃ 2017315
2522012313
253Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2015 r313
254Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r309
255Informacje na 2015 rok308
256Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r308
257Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 306
258Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów302
259Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia 15 września 2015 r.297
260Regulamin pracy293
261Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.292
262Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów292
263Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów292
264Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów291
265INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW O SPORZĄDZENIU,TERMINIE I MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW286
266Sprawozdania za 2014 rok286
267Rok 2014286
268Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 28 września 2015 r284
269Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 281
270Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów281
271Informacja z wykonania budżetu za I półrocze279
272Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r.279
273Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.274
274Rok 2015272
275Od 2012 roku269
276Sprawozdania za 2015 rok265
277RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego262
278RIG 271.7/1.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia 254
279RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów253
280Rok 2013252
281ALKOHOL251
282RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap243
283Rok 2016234
284Oswiadczenia majatkowe złożone w 2017 roku230
285RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018230
286RIG 271.2.1017 -PYTANIA i ODPOWIEDZI226
287Jakość wody pitnej224
288RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek223
289220
290Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r219
291RIG 271.8.2017 - Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda Gmina Adamów218
292Sprawozdania za 2013 rok209
293Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.202
294RIG 271.9.2017 - BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola (ULICA)190
295RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap178
296RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki173
297RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach159
298Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.138
299Rejestr Instytucji Kultury127
300Rok 2016120
301Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r116
302Budżet Gminy Adamów na 2017 rok114
303Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2016 r102
304Sprawozdania za 2016 rok84
305Rok 201781
306Projekt budżetu Gminy Adamów na 2018 rok z dnia 14 listopada 2017 roku72
307Projekt budżetu Gminy Adamów na 2017 rok z dnia 14 listopada 2016 roku38
308Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego38
309Budżet Gminy Adamów na 2018 rok33